Additioneele Artikelen

bij het Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel
I

Van de Generale Synode.

De Nederlandsche Hervormde Kerk komt in  Generale  Synode bijeen.
Deze Synode heeft, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en staande op den bodem der belijdenisgeschriften, inzonderheid tot taak
de Kerkorde voor te bereiden en vast te stellen;
te getuigen, met de Kerk in al haar geledingen, van het Evangelie van Jezus Christus tegenover overheid en volk;
leiding en vorm te geven aan den arbeid, waartoe de Kerk wordt geroepen op alle terreinen des leyens;
gehoor te geven aan de roeping der Kerk inzake de eenheid der Christenheid.
Voorts zijn haar opgedragen de werkzaamheden genoemd in invoeringsbepaling no. 9.