II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk I.
Het kerkelijk Bestuur in de enkele Gemeenten en de Ringen.

Tweede afdeeling.
De Ringen.

Artikel
32

Verschillen in en tusschen de ringsvergaderingen, en tusschen deze en de Kerkeraden, worden onderworpen aan de beslissing van het Classicaal Bestuur. 1)


1) Het verzuim in het vroegere Regl. v. K. O. en T., waar van deze geschillen niet werd gesproken (D. en F7, bl. 33) is in het nieuwe Regl. hersteld. (Zie art. 70 Regl. v. K. O. en T.).
Zie voor de voorstellen in 1924 bij de Synode aanhangig gemaakt om in het Alg. Regl. een art. 32* in te voegen, regelende de invoering van Diaconale Raden, in verband met een nieuw Hoofdstuk in het Reglement voor de Diaconieën, de 1e aanteekening bij laatstgenoemd Reglement.