II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk I.
Het kerkelijk Bestuur in de enkele Gemeenten en de Ringen.

Tweede afdeeling.
De Ringen.

Artikel
30

Van het hun bij artt. 27-29 van dit Reglement opgedragen werk zijn zij verantwoordelijk aan het Classicaal Bestuur, waaronder zij behooren.
Hunne verdere werkzaamheden bestaan in de ovenweging en behandeling van onderwerpen, den godsdienst en het Christendom, de bevordering van bijbelkennis en de waarneming van hunne bediening betreffende.
Jaarlijks zenden zij een verslag van hunne werkzaamheden in bij het Classicaal Bestuur.