Op eene andere vraghe derseluer broederen, Of een vrouwe niet wederomme en sonde mueghen trouwen wiens man nu 7 of 8 iaren wt gheweest is, ende sij niet en weet of hij leuendich of doot sij, Is gheantwoordt datse consent ende losspreeckinghe bijden Magistraet aansoecken sal.