Kerkorde GKv (1978) Art. 72

IV. De tucht

Artikel
72

Doel van de tucht

De kerkelijke tucht zal naar het Woord van God en tot zijn eer bediend worden.
Zij heeft ten doel dat de zondaar met God en zijn naaste verzoend wordt en de aanstoot uit de gemeente van Christus wordt weggenomen.