Kerkorde GKN (1971) H6.

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Kerkorde GKN (1971) Art. 136

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel
136

1. Bij de vervulling van hun taak zullen de ambtsdragers zich verre houden van alle heerschappijvoering van de een over de ander en zullen zij alles heenleiden naar de onderwerping aan de heerschappij van de enige Meester, Christus.
2. Hetzelfde geldt van de ene kerk tegenover de andere.

Kerkorde GKN (1971) Art. 137

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel
137

Van de bepalingen der kerkorde zal men niet afwijken dan alleen onder bijzondere omstandigheden.

Kerkorde GKN (1971) Art. 138

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel
138

Indien en voorzover buitengewone omstandigheden van land en volk het normaal functioneren van het leven der kerk onmogelijk maken, zal het aan de daarvoor in aanmerking komende vergadering of deputaten vrijstaan van de kerkorde af te wijken en de door de omstandigheden tijdelijk geboden maatregelen te nemen.

Kerkorde GKN (1971) Art. 139

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel
139

Wijziging van de kerkorde kan alleen geschieden krachtens besluit van de generale synode.