Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) III.

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 47

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
47

De Dienaers des Woorts, Item die Professoren in de Theologie (twelck oock den anderen Professoren wel betaemt) sullen de Belijdenisse des Gheloofs der Nederlandtscher Kercken onderteeckenen: ende de Dienaers die sulcx sullen refuseren, sullen de facto van haren Dienst by den Kercken-Raet, ofte de Classe opgheschorst werden, ter tijdt toe sy haer daer inne gheheelicken verclaert sullen hebben: ende indien sy obstinatelijcken in weygheringhe blijven, sullen sy van hare Dienst gheheelicken afghestelt werden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 48

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
48

Insghelijcx sullen oock de School-Meesters ghehouden zijn de Artijckelen als boven, ofte in plaetse van dien den Christelijcken Catechismum te onderteeckenen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 49

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
49

Niemant vande Ghereformeerde Religie sal hem onderstaen eenigh boeck ofte schrift van hem ofte van eenen anderen gemaect ofte overgheset, handelende vande Religie, te laten drucken ofte andersins uyt te gheven, dan t’ selfde voor henen doorsien ende goet ghekent zijnde van de Dienaren des Woordts zijns particulieren Synodi ofte Professoren der Theologie onser Belijdenisse.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 50

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
50

Het verbondt Godts sal aen den kinderen der Christenen met den doop, soo haest alsmen die bedieninghe des selven hebben can, bezeghelt worden, ende dat inde openbare versamelinghe, wanneer Gods Woordt ghepredickt wort. Doch ter plaetsen daer niet soo veel Predicatien ghedaen worden, salmen eenen sekeren dagh ter Weke verordenen, om den Doop extraordinaerlijck te bedienen, soo nochtans dat t’selve sonder Predicatie niet en gheschiede.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 51

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
51

De Dienaers sullen haer beste doen ende daer toe arbeyden, dat de Vader zijn kint ten Doop presentere. Ende inde Ghemeenten daermen neffens den Vader, oock ghevaders ofte ghetuygen by den Doop neemt (welck ghebruyyck, in hemselven vry zijnde, niet lichtelijck te veranderen en is) betaemt het datmen neme die de suyvere Leere toeghedaen ende vroom van wandel zijn.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 52

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
52

De Dienaers sullen int Doopen het formulaer vande instellinghe ende ghebruyck des Doops, t’welck tot dien eynde beschreven is, ghebruycken.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 53

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
53

De namen der ghedoopten, mitsgaders der Ouderen ende Ghetuyghen, Item den tijdt des Doops, sullen opgheteeckent worden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 54

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
54

Men sal niemant ten Avontmael des Heeren toelaten, dan die nae der ghewoonheyt der Kercken, tot de welck hy hem voeght, belijdenisse der Ghereformeerde Religie ghedaen heeft, mitsgaders hebbende ghetuyghenisse eens vromen wandels, sonder welcke oock die ghene die uyt andere Kercken comen, niet sullen toeghelaten worden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 55

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
55

Een yder Kercke sal sulcke maniere van bedieninghe des Avontmaels houden, als sy oordeelt tot de meeste stichtinghe te dienen. Wel-verstaende nochtans dat de uytwendige Ceremonien in Gods Woort voor-gheschreven, niet verandert, ende alle superstitie vermijdet werde, ende dat nae voleyndinghe der Predicatie ende der gemeyne Ghebeden op den Predick-stoel, het formulaer des Avontmaels, mitsgaders het Ghebedt daer toe dienende, voor de Tafel sal worden ghelesen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 56

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
56

Het Avontmael des Heeren sal ten twee Maenden eens, soo veel het moghelijck is, ghehouden werden: ende sal stichtelijck zijn daer het de gheleghentheyt der Kercken lijden can, dat op den Paes-dagh, Pincxter-dagh ende Christ-dagh het selve geschiede. Doch ter plaetsen daer noch gheen Kerckelijcke ordre en is, salmen eerst Ouderlinghen ende Diakenen by provisie stellen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 57

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
57

Alsoo de avont-Ghebeden in veel plaetsen vruchtbaer bevonden worden, soo sal int ghebruyck der selver elcke Kercke volghen, t’ ghene sy achtet tot haere meeste stichtinghe te dienen. Doch wanneermense begheeren soude wegh te nemen, sal t’ selfde niet sonder t’ oordeel der Classe, mitsgaders der Overheyt, de Ghereformeerde Religie toeghedaen, gheschieden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 58

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
58

Daer de Lijck-Predicatien niet en zijn, salmense niet instellen: Ende daerse nu alreede zijn aenghenomen, sal neersticheyt gedaen worden om de selve met de ghevoeghlijcxte middelen af te doen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 59

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
59

In tijden van Oorloghe, Pestilentie, dieren tijt, sware Vervolginghe der Kercken ende andere alghemeyne swaricheden, sullen de Dienaers der Kercken de Overheydt bidden dat door haer authoriteyt ende bevel openbaer Vast ende Biddaghen aenghestelt ende gheheylight moghen werden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 60

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
60

De Ghemeynten sullen onderhouden, beneffens den Sondagh, Christ-dagh, Paesschen ende Pincxteren: Maer ter plaetsen daer meer Feest-dagen, door bevel der Overheden ghehouden werden, tot ghedaghtenisse der weldaden Christi (als de besnijdenisse Christi ende Hemelvaerts-dagh) sullen de Dienaers arbeyden dat sy met Predicken den ledigh-ganck des volcx in een Heylige ende nutte oeffeninghe veranderen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 61

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
61

De Dienaers sullen alomme des Sondaeghs ordinaerlick in de namiddaeghsche Predicatie, de Somma der Christelijcke Leere inden Catechismo, die teghenwoordigh inde Nederlandtsche Kercken aenghenomen is, vervatet, cortelijck uytleggen, alsoo dat de selve iaerlijcx magh gheeyndight worden, volghende de af-deelinghe des Catechismi selfs, daer op ghemaeckt.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 62

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
62

De Psalmen Davidts sullen inde Kercken ghesonghen werden, latende de ghesanghen diemen niet en vindt inder heylige Schriftuere.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 63

Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
63

Alsoo bevonden wort dat tot noch toe verscheyden ghebruycken in houwelijcxsche saecken alomme onderhouden zijn, ende nochtans wel oirbaer is ghelijckformicheyt daer inne ghepleeght te worden: soo sullen de Kercken blijven by het gebruyck t’ welcke sy conform Godts Woordt ende voorgaende Kerkelijcke ordinantien tot noch toe onderhouden hebben, tot dat by der hoogher Overicheydt (diemen daer toe met den eersten sal versoecken) een Generale ordinantie met advijs der Kercken-Dienaren daer op gemaekt sal zijn, tot de welcke dese Kercken-ordeningh haer in dit stuk refereert.