Kerkorde NHK (1951) Ord. 20

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.
1. De oecumenische arbeid.
2. De raad voor het verband met andere Kerken.
3. Bijzondere betrekkingen met andere Kerken.
4. De pastorale zorg voor leden van andere Kerken.
5. De pastorale zorg voor de leden van de eigen Kerk in het buitenland.
6. Gemeenschappelijke synoden of vergaderingen.

II. Hereniging van Kerken.
7. De voorbereiding van een hereniging.
8. Het besluit tot hereniging.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20.I.

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel
1-6

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-1-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 1.

De oecumenische arbeid.

Lid
1

De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking van het verband met andere Kerken en neemt in het bijzonder ook deel aan de oecumenische raad van Kerken in Nederland, aan de wereldraad van Kerken, alsmede aan de wereldbond van de gereformeerde Kerken.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-1-2

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 1.

De oecumenische arbeid.

Lid
2

Dit verband met andere Kerken is tevens gericht op het gemeenschappelijk getuigen en arbeiden in de wereld.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-2-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 2.

De raad voor het verband met andere Kerken.

Lid
1

Voor het tot stand brengen en onderhouden van het verband met andere kerken benoemt de generale synode een raad voor het verband met andere Kerken.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-2-2

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 2.

De raad voor het verband met andere Kerken.

Lid
2

De raad, zijn commissie en delegaties hebben tot taak
de gemeente en haar leden op te roepen tot het belijden in woord en daad van de eenheid der Kerk in Christus,
synode en Kerk in te lichten over hetgeen er in de andere Kerken leeft en geschiedt,
de andere Kerken voor te lichten omtrent het kerkelijk en oecumenisch leven der Hervormde Kerk, en
advies te geven aan de generale synode in zaken, waarbij de verhouding tot andere Kerken aan de orde is.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-2-3

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 2.

De raad voor het verband met andere Kerken.

Lid
3

Deze raad benoemt uit zijn leden en uit de lidmaten der Kerk vaste commissies ter onderhouding van nauwere betrekkingen met Kerken, waarmede de Nederlandse Hervormde Kerk door bijzondere banden van belijdenis of van geschiedenis is verbonden.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-3-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 3.

Bijzondere betrekkingen met andere Kerken.

Lid
1

Ten aanzien van Kerken buiten Nederland, waarmede de Hervormde Kerk door bijzondere banden van belijdenis of geschiedenis is verbonden, kan de generale synode besluiten, dat
de lidmaten en leden van deze Kerken, die zich in Nederland vestigen op een door die Kerken afgegeven attestatie of bewijs als lidmaten in het lidmatenboek of als leden in het register van de Hervormde gemeente hunner nieuwe woonplaats werden ingeschreven;
de in het lidmatenboek of register ener Hervormde gemeente ingeschrevenen bij verhuizing naar het land van een dier betrokken Kerken, een attestatie of bewijs ontvangen, terwijl van hun verhuizing wordt kennis gegeven aan een door de betrokken Kerk aangewezen centraal adres;
de dienaren des Woords dezer Kerken, van geval tot geval, met toestemming van het breed moderamen der synode, met inachtneming van art. 10 van de ordinantie voor de opleiding en de vorming van de dienaren des Woords en naar normen, door de generale synode vast te stellen, gerechtigd zijn zich beroepbaar te stellen in de Nederlandse Hervormde Kerk, terwijl zij daarin het recht hebben tot de bediening van Woord en sacramenten.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-4-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 4.

De pastorale zorg voor leden van andere Kerken.

Lid
1

Leden van een andere Kerk in het binnenland en leden van een buitenlandse Kerk, die zich in Nederland vestigen, kunnen in het register van de gemeente hunner woonplaats als gast worden ingeschreven, indien het breed moderamen der synode, naar richtlijnen door de generale synode vastgesteld, daartoe voor zulk een Kerk toestemming verleent, in welk geval zij kunnen worden toegelaten tot het gebruik van de sacramenten en delen in de pastorale zorg.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-4-2

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 4.

De pastorale zorg voor leden van andere Kerken.

Lid
2

Indien een buitenlandse Kerk, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voor de pastorale verzorging van haar leden hier te lande predikanten aanstelt, kunnen deze, naar door de generale synode te stellen regelen, aan de Hervormde Kerk worden verbonden.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-5-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 5.

De pastorale zorg voor de leden van de eigen Kerk in het buitenland.

Lid
1

De Nederlandse Hervormde Kerk strekt haar zorg ook uit over lidmaten en leden, die tijdelijk in den vreemde moeten verblijven of daarheen emigreren, en treft, waar zulks mogelijk is, in overleg met de daarvoor in aanmerking komende Kerken daar te lande de voor hun pastorale verzorging door of overgang naar die Kerken nodige maatregelen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-6-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

I. Het verband met andere Kerken.

Artikel 6.

Gemeenschappelijke synoden of vergaderingen.

Lid
1

De generale synode kan besluiten tot het bijeenroepen van of tot het deelnemen aan een synode of een vergadering met een of meer binnen- of buitenlandse Kerken.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20.II.

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

II. Hereniging van Kerken.

Artikel
7-8

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-7-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

II. Hereniging van Kerken.

Artikel 7.

De voorbereiding van een hereniging.

Lid
1

Indien bij het zoeken naar hereniging met andere Kerken in het gesprek over de mogelijkheden van verdergaande geloofs- en Kerkgemeenschap genoegzame eenheid des geloofs is gebleken, kan de Hervormde Kerk, ter voorbereiding van zulk een hereniging naar regelen bij ordinantie vast te stellen, besluiten
de lidmaten dier Kerk toe te laten tot het gebruik van de sacramenten,
de dienaren des Woords uit die Kerk de bevoegdheid te geven tot de bediening van Woord en sacramenten in de Hervormde Kerk,
die dienaren in de Hervormde Kerk beroepbaar te verklaren.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-8-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

II. Hereniging van Kerken.

Artikel 8.

Het besluit tot hereniging.

Lid
1

Voor het nemen van een besluit tot hereniging of tot voorbereiding daarvan, waarin tevens geregeld wordt datgene, wat in het onderhavige geval voor nadere regeling in aanmerking komt, gelden gelijke bepalingen, als in artikel XXVII der kerkorde voor de totstandkoming van een ordinantie zijn gesteld.