§ 30.
Klassikale Vergadering (4)

Behalve de vergaderingen van klassikale Moderatoren, bestaat er eene jaarlijksche bijeenkomst van al


(4) Zie over dezelve: Alg. Regl., Art. 65-67. — Instructie

|115|

de Leden der Klasse of eene klassikale vergadering, waarop alle Predikanten en sommigen van derzelver Ouderlingen verschijnen kunnen. — Dit overblijfsel der oude Klassen is uit een zedelijk oogpunt in onzen Kerkvorm zeer belangrijk, wijl het den band bevordert tusschen de Leeraren der Hervormde Kerk. Zijn toch de oude banden in ons hedendaagsch Kerkbestuur ontbonden; de onderlinge broederlijke vereeniging wordt hierdoor aangekweekt, wanneer jaarlijks op een en denzelfden dag alle Predikanten in het geheele Rijk zich in verschillende bijeenkomsten verzamelen. Dit zedelijk oogpunt, waartoe de vorm des bestuurs aanleiding geeft, is overeenkomstig den geest van het Protestantisme. Uit hetzelve uitgaande, heeft de Koning de bijwoning derzelver aangemoedigd.

Deze broederlijke vergadering bevordere onderlinge liefde, en bekendheid met elkander, maar zij oefent geen kerkelijk bestuur uit. — Er zijn haar echter eenige werkzaamheden opgedragen. Zij vormt een kerkelijk kiescollegie. Op dezelve toch worden de zestallen gemaakt voor elk der aftredende Moderatoren van het klassikaal Bestuur, deszelfs Secundus en den Scriba. — In dit kerkelijk kiesregt ligt het bolwerk voor onzen Republikeinschen Kerkvorm, en tegen het ontstaan eener Hervormde Hierarchie. Het is daarom geenszins gering te schatten.


voor de klassikale vergadering, 17 Mei 1816, bij v.d. Tuuk, Handb. t.a.p. I. 44, 45. — Koninkl. Besl. omtrent de toelagen voor de klassik. vergader., 1 April, 1817, n. 36, bij v.d. Tuuk, t.a.p. I. 46, 47.

|116|

Verder is aan deze broederlijke vereeniging ook particulier financiëel beheer opgedragen. — Daar de klassikale weduwenbeurzen aan de geheele Klasse behooren, en elk Lid daarop regt heeft, volgt ook het verslag der rekeningen van klassikale weduwenbeurzen, en andere fondsen, en de benoeming van een klassikalen Quaestor, alsmede het nemen van besluiten over de klassikale weduwenbeurs, op deze vergadering.

Binnen deze grenzen bepalen zich hare werkzaamheden, die gewoonlijk vriendbroederlijk worden geëindigd.