|30|

Eerste deel.

Over
de Hervormde Kerk in Nederland.

§ 11.
De Hervormde Kerk in Nederland.

Er bestaat in Nederlands, nevens andere Kerkgenootschappen, inzonderheid ook een Hervormd Kerkgenootschap; gewoonlijk de Hervormde Kerk genoemd; meer talrijk dan eenige andere. — Had geheel ons Vaderland reeds in de achtste eeuw het Christendom aangenomen, onze Vaderlandsche Kerk deelde in de Middeleeuwen in het bestaande en zich trapswijze ontwikkelende bederf van leer, kerkbestuur en zeden. — Maar omstreeks en in de zestiende eeuw ontwaakte, vooral ook in Nederland, eene meer algemeen heerschende begeerte naar vrijheid van Godsdienst en zuivering der bedorven leer, reeds vroeger door de groote mannen onzes Vaderlands opgewekt. — Spanje handhaafde door Plakaten, Inquisitie en bloedgerigt de Roomsche Kerk en hare leer. Nederland vestigde eene Hervormde Kerk. Het Protestantisme werd de ziel van het staatkundig bestaan der verrijzende Republiek, die geheel

|31|

op de Hervorming  gegrond was. Van toen af bestond de Hervormde Kerk in Nederland, gelijk ook andere Kerkgenootschappen verrezen of bestaan bleven; doch zij onderging tot op onzen tijd verandering en wijziging in inrigting en bestuur. — Deze Hervormde Kerk in hare latere ontwikkeling, d.i. in haren tegenwoordigen aard, eigenschappen, vorm, bestuur, alsmede in hare uitwendige betrekking tot den Staat en andere Kerkgenootschappen, te doen kennen, zal de taak zijn van dit gedeelte des Kerkregts. Vervolgens zullen wij, nadat wij de Christelijke Hervormde Kerk hebben leeren kennen, te gereeder binnen treden, om het kerkelijke leven in dezelve, overeenkomstig onze wetgeving, gade te slaan.

Het eerste deel zal daarom in drie Afdeelingen gesplitst worden, welke de Hervormde Kerk in haren aard en vorm, — in haar bestuur, — en in hare betrekking tot den Staat en andere Kerkgenootschappen zullen voorstellen.