§ 10.
Wijze van behandeling. Verdeeling.

Uit den inhoud van onze kerkelijke wetgeving zal onze verdeeling van het hedendaagsche Nederlandsch Kerkregt ontleend zijn in zooverre wij meenen daardoor tevens den geest uit te drukken, die in onze wetgeving heerscht.

In twee deelen splitst zich gevoegelijk het hedendaagsche Nederlandsche Hervormde Kerkregt:

Het eerste deel stelt de Hervormde Kerk van

|29|

Nederland voor. Het beschouwt dezelve in haren aard en vorm — in haar bestuur — en in hare betrekking tot den Staat en andere Kerkgenootschappen; en dus geheel van hare uitwendige zijde.

Het tweede deel ontwikkelt het kerkelijk leven in dit Genootschap, en handelt over kerkelijke personen, — kerkelijke zaken — en kerkelijke handelingen. Dit kerkelijke leven van den Hervormden Christen in Nederland leert dus de inwendige zijde van ons Kerkregt kennen, doch tevens slechts de uitwendige zijde van zijn Godsdienstig leven.