|3|

Bidstond in de Nieuwe Kerk

|5|

Inleiding.

 

Op 31 October en 1 November 1945 kwam de Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk voor de eerste maal te Amsterdam bijeen. Historisch moment, nu dit na ruim 3 eeuwen voor de eerste maal het geval kon zijn. Immers, na de beroemde Dordtsche Synode van 1618-1619 was het bijeenkomen van een Generale Synode nimmer meer mogelijk geweest. Nu kon het weer. Ieder, die eenigermate beseft van hoe groote beteekenis dit voor onze Kerk worden kan, koestert groote verwachtingen. Hoop en gebed gaan samen, nu eindelijk de Nederlandsche Hervormde Kerk orde op zaken zal mogen gaan stellen1).

Het samenkomen van een Generale Synode is een publieke aangelegenheid. De gemeente in ieder geval moet hiervan volledig op de hoogte zijn. Daarom hebben de beide pers-predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk, Ds. L.H. Ruitenberg en Ds. G. van Veldhuizen, toegang tot alle vergaderingen. Daarom zijn ook de zittingen, die niet om zakelijke redenen vertrouwelijk behooren te blijven, zooveel mogelijk ook voor de pers toegankelijk. Slechts praktische redenen, die met de vergaderruimte in het koor van de Nieuwe Kerk samenhingen, hebben verhinderd dat de deuren nog wijder werden opengezet voor iederen belangstellende. De gemeente en ons volle mogen weten wat daar in Amsterdam aan de orde kwam.

Daarom wil ook deze brochure als het ware een korte reportage, een beschouwing-in-vogelvlucht geven, over de gehouden samenkomsten. Waarin tevens de zakelijke gegevens zijn samengebracht voor ieder, die er prijs op stelt deze bijeen te hebben, terwijl enkele foto’s ons nog nader doen meeleven. Zooveel mogelijk is getracht ook iets van de beteekenis der genomen besluiten en getroffen regelingen duidelijk te maken.

Daar later aan het verslag van „Amsterdam” een beschouwing over de Decemberzittingen te Wassenaar werd toegevoegd en deze brochure dus in gedeelten geschreven werd, waren kleine oneffenheden hier en daar niet geheel te vermijden.

Deze brochure moge ik opdragen aan de Eerwaarde Kerkeraden der Ned. Hervormde Gemeenten in de Classis Breda. Om U allen alles te komen vertellen is mij onmogelijk. Toch hebt gij recht om zoo goed mogelijk te kunnen medeleven. Langs dezen weg moge ik mij althans eenigermate van mijn schuld op dit gebied kwijten.


1) Voor de totstandkoming, de geschiedenis en de beteekenis van de Generale Synode moge ik verwijzen naar „Op weg naar een nieuwe Kerkorde”, eveneens bij Uitgeverij W. ten Have verschenen.