Invoeringsbepalingen

voortvloeiende uit de toevoeging aan het Algemeen Reglement van de additioneele artikelen I-VIII.

B. Betreffende het overnemen van de werkzaamheden der Algemeene Synode.

Artikel
11

De op de Algemeene Synodale Commissie en de Algemeene Synode betrekking hebbende bepalingen in de bijzondere reglementen der Kerk, welke door het opdragen van het algemeen Kerkbestuur aan de Algemeene Synodale Commissie niet langer kunnen worden nageleefd, zijn buiten werking gesteld. Waar in de reglementen der Kerk aan de Algemeene Synodale Commissie handelingen zijn opgedragen ter voorbereiding van een op die Commissie overgegane bestuurshandeling der Algemeene Synode, geschiedt deze voorbereiding zoo noodig door het Moderamen van de Algemeene Synodale Commissie.