Akkoord NGK (2015) Art. 8

I. De ambten

Artikel
8

Band aan een bepaalde gemeente

Niemand vervult het ambt van predikant zonder verbonden te zijn aan een bepaalde gemeente, noch verricht hij in een andere gemeente enig ambtelijk werk zonder daartoe een verzoek te hebben ontvangen van of namens de kerkenraad van die gemeente.