Kerkorde VGKSA (2005) 40

Die vergaderings

Artikel
40

Vergaderings van die diakens

Die diakens sal gereeld vergader om, onder aanroeping van die Here, die diakonale sake te behandel.

Hulle sal aan die kerkraad van hul beleid en beheer verantwoording doen.