Kerkorde GKSA (2000) 83

Artikel
83

Kerklike sorg vir vertrekkende armes

Aan armes wat om gegronde redes uit die gemeentes vertrek, gee die diakens soveel middele as wat hulle nodig oordeel en hulle pleeg oorleg oor die verdere versorging met die diakens van die gemeente waarheen die armes vertrek het.