Kerkorde GKSA (2000) 48

Oor die Kerklike Vergaderings

Artikel
48

Korrespondensie is belewing van oop kerkverband

Onderskeie klassisse, partikuliere en/of nasionale sinodes onder kerke in algemene sinodale verband, kan met naburige klassisse, partikuliere en/of nasionale sinodes onderskeidelik, korrespondensie hou soos elkeen dit vir die algemene welsyn die beste ag.