Kerkorde Dordrecht (1574) Art. 58

Artikel
LVIII.

Men zal de Doop niet toedienen dan alleen in de openbare verzameling der kerken, bij de verkondiging des Goddelijken Woords.