Kerkorde Dordrecht (1578) Art. 85

(Cap. V) Van het houwelick

Artikel
85

8. De ondertrouwe wettelick ghedaen sijnde, sal oock door beyder partijen bewillighinghe niet ghebroken konnen worden.