Kerkorde Dordrecht (1578) Art. 82

(Cap. V) Van het houwelick

Artikel
82

5. Maer indien beyde partyen ofte een van beyden voorhenen ghehylickt gheweest is, soo sal de doot der eerster partie door wettelicke ghetuyghenisse moeten blijcken.