Kerkorde GG (1907) Art. 81

Artikel
81

Christelijke censuur

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zullen onder elkander de christelijke censuur oefenen, en malkanderen van de bediening huns ambts vriendelijk vermanen.