Kerkorde GG (1907) Art. 60

Artikel
60

Doopregisters

De namen der gedoopten, mitsgaders der ouders en getuigen, en desgelijks de tijd des Doops, zullen opgetekend worden.