Kerkorde GG (2008) HII.

Van de kerkelijke samenkomsten

Kerkorde GG (2008) Art. 29

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
29

Vierderlei kerkelijke samenkomsten zullen onderhouden worden: de kerkenraad, de classicale vergaderingen, de particuliere synode en de generale of nationale.

Door de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten is in haar vergadering van 12 september 2007 als aantekening bij artikel 29 en behorende tot het statuut van de Gereformeerde Gemeenten het volgende vastgesteld:

De kerk als plaatselijke gemeente is rechtspersoon en wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze wordt rechtens vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de kerkenraad. De kerkenraad kan daarnaast voor bepaalde zaken de vertegenwoordigingsbevoegdheid opdragen aan twee of meer leden uit zijn midden.
De in een meerdere vergadering, zijnde de classis, de particuliere synode en de generale synode samenkomende kerken vormen ook een lichaam dat rechtspersoonlijkheid heeft. De rechtspersoon wordt tijdens de vergadering vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de vergadering.
Na het sluiten van de vergadering wordt de generale synode vertegenwoordigd door het Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting en door de overige deputaatschappen binnen de grenzen van hun mandaat.
Deputaatschappen worden in het rechtsverkeer vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.
De classis en de particuliere synode worden na het sluiten van hun vergadering in zaken die ter vergadering dienden waar nodig rechtens vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de laatstgehouden vergadering.
Classis en particuliere synode kunnen daarnaast deze vertegenwoordigingsbevoegdheid voor bepaalde zaken bij mandaat opdragen aan twee of meer leden uit haar midden dan wel aan een deputaatschap
.
 

Kerkorde GG (2008) Art. 30

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
30

In deze samenkomsten zullen geen andere dan kerkelijke zaken, en deze op kerkelijke wijze, behandeld worden. In meerdere vergaderingen zal men niet behandelen dan hetgeen dat in mindere niet heeft afgehandeld kunnen worden of dat tot de kerken der meerdere vergadering in het algemeen behoort.

Kerkorde GG (2008) Art. 31

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
31

Zo iemand zich beklaagt door de uitspraak der mindere vergadering verongelijkt te zijn, zal deze zich op een meerdere kerkelijke vergadering beroepen mogen; en hetgeen door de meeste stemmen goedgevonden is, zal voor vast en bondig gehouden worden, tenzij dat het bewezen wordt te strijden tegen het Woord Gods of tegen de artikelen in deze generale synode besloten, zo lang als ze door geen andere generale synode veranderd zijn.

Kerkorde GG (2008) Art. 32

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
32

De handelingen van alle samenkomsten zullen met aanroeping van de Naam Gods aangevangen en met een dankzeggen besloten worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 33

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
33

Die tot de samenkomst afgezonden worden, zullen hun credentiebrieven en instructies, ondertekend zijnde van degenen die hen zenden, meebrengen, en dezen zullen alleen keurstemmen hebben.

Kerkorde GG (2008) Art. 34

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
34

In alle samenkomsten zal bij de preses een scriba gevoegd worden om naarstig op te schrijven hetgeen waardig is opgetekend te zijn.

Kerkorde GG (2008) Art. 35

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
35

Het ambt van de preses is voor te stellen en te verklaren hetgeen te behandelen is, toe te zien dat een ieder zijn orde houdt in het spreken, de knibbelachtigen en die te heftig zijn in het spreken te bevelen dat ze zwijgen; en over hen, geen gehoor gevende, de behoorlijke censuur te laten gaan. Voorts zal zijn ambt uitgaan, wanneer de samenkomst scheidt.

Kerkorde GG (2008) Art. 36

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
36

Hetzelfde zeggen heeft de classis over de kerkenraad, hetwelk de particuliere synode heeft over de classis en de generale synode over de particuliere.

Kerkorde GG (2008) Art. 37

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
37

In alle kerken zal een kerkenraad zijn, bestaande uit dienaren des Woords en ouderlingen, die ten minste alle weken eens samenkomen zullen, alwaar de dienaar des Woords (of dienaren, zo er meer zijn, bij beurte) presideren en de actie regeren zal. (En ook zal de magistraat van de plaats respectievelijk, indien het haar gelieft, een of twee van de haren, wezende lidmaten der gemeente, bij de kerkenraad mogen hebben om aan te horen en mede over de voorvallende zaken te delibereren.)

Kerkorde GG (2008) Art. 38

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
38

Welverstaande dat in de plaatsen waar de kerkenraad van nieuws is op te richten, het niet zal geschieden dan met advies van de classis. En waar het getal van de ouderlingen zeer klein is, zullen de diakenen mede tot de kerkenraad mogen genomen worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 39

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
39

In de plaatsen waar nog geen kerkenraad is, zal middelertijd bij de classis gedaan worden hetgeen anders de kerkenraad naar uitwijzen van deze kerkenordening opgelegd is te doen.

Kerkorde GG (2008) Art. 40

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
40

Insgelijks zullen de diakenen alle weken samenkomen om met aanroeping van de Naam Gods van de zaken hun ambt betreffende te handelen, waartoe de dienaren goed opzicht zullen nemen en, des nood zijnde, zich daarbij laten vinden.

Kerkorde GG (2008) Art. 41

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
41

De classicale vergaderingen zullen bestaan uit genabuurde kerken, welke elk een dienaar en een ouderling ter plaatse en ten tijde bij hen in het scheiden van elke vergadering goedgevonden (zo nochtans dat men het boven de drie maanden niet uitstelt) daarheen met behoorlijke credentie afvaardigen zullen, in welke samenkomsten de dienaren bij beurte, of anderszins die van deze vergadering verkoren wordt, presideren zullen, zo nochtans dat dezelfde tweemaal achtereen niet zal mogen verkoren worden. Voorts zal de preses onder andere een ieder afvragen of zij in hun kerken hun kerkenraadsvergaderingen houden, of de kerkelijke discipline uitgeoefend wordt, of de armen en scholen bezorgd worden; ten laatste of er iets is waarin zij het oordeel en de hulp der classis tot rechte instelling van hun kerk behoeven. De dienaar die het in de voorgaande classis opgelegd was, zal een korte predikatie uit Gods Woord doen, van welke de anderen oordelen en zo daar iets in ontbreekt, aanwijzen zullen. Ten laatste zullen in de laatste vergadering vóór de particuliere synode verkoren worden die op deze synode gaan zullen.

Kerkorde GG (2008) Art. 42

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
42

Waar in een plaats meer predikanten zijn dan één, zullen die altezamen in de classis mogen verschijnen en keurstemmen hebben, tenzij in zaken die hun personen of kerken in het bijzonder aangaan.

Kerkorde GG (2008) Art. 43

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
43

Aan het einde van de classicale en andere meerdere samenkomsten zal men censuur houden over degenen die iets strafwaardigs in de vergadering gedaan of de vermaningen der mindere samenkomsten versmaad hebben.

Kerkorde GG (2008) Art. 44

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
44

Ook zal de classis enigen van haar dienaren, ten minste twee van de oudste, ervarenste en geschiktste autoriseren om in alle kerken, van de steden zowel als van het platteland, alle jaar visitatie te doen en toe te zien of de leraars, kerkenraden en schoolmeesters hun ambt trouw waarnemen, bij de zuiverheid der leer blijven, de aangenomen orde in alles onderhouden en de stichting der gemeente, mitsgaders der jonge jeugd, naar behoren, zoveel hun mogelijk is, met woorden en werken bevorderen; teneinde zij degenen die nalatig in het een of ander bevonden worden, intijds mogen broederlijk vermanen en met raad en daad alles tot vrede, opbouwing en het meeste profijt der kerken en scholen helpen dirigeren. En iedere classis zal deze visitatoren mogen continueren in hun bediening, zo lang het haar zal goeddunken, tenzij dat de visitatoren zelf, om redenen van welke de classis oordelen zal, zouden verzoeken ontslagen te worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 45

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
45

De kerk waarin de classis, idem de particuliere of generale synode samenkomt, zal zorgdragen dat zij de acten der voorgaande vergadering op de naastkomende bestelt.

Kerkorde GG (2008) Art. 46

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
46

De instructies der dingen die in de meerdere vergadering te behandelen zijn, zullen niet eer geschreven worden voordat de besluiten der voorgaande synoden gelezen zijn, opdat hetgeen eens afgehandeld is, niet wederom voorgesteld wordt, tenzij dat men iets acht veranderd te moeten zijn.

Kerkorde GG (2008) Art. 47

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
47

Alle jaar (tenzij dat de nood een kortere tijd vereist) zullen vier of vijf of meer genabuurde classes samenkomen, tot welke particuliere synode uit iedere classis twee dienaren en twee ouderlingen afgevaardigd zullen worden. In het scheiden zowel van de particuliere als van de generale synode zal een kerk verordend worden die last hebben zal om met advies van de classis de tijd en plaats van de naaste synode te stellen.

Kerkorde GG (2008) Art. 48

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
48

Het zal iedere synode vrijstaan correspondentie te zoeken en te houden met haar genabuurde synode of synoden, in zulk een vorm als zij meest profijtelijk achten zullen voor de algemene stichting.

Kerkorde GG (2008) Art. 49

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
49

Iedere synode zal ook enigen deputeren om alles wat de synode geordonneerd heeft, te verrichten, zowel bij de hoge overheid als bij de respectieve classes onder haar ressorterende, mede om samen of in minder getal over alle examens der aankomende predikanten te staan; en voorts in alle andere voorvallende zwarigheden de classes de hand te bieden, opdat goede enigheid, orde en zuiverheid der leer behouden en gestabiliseerd worden. En dezen zullen van al hun handelingen goede notitie houden om de synode rapport daarvan te doen en, zo het geëist wordt, redenen te geven. Ook zullen zij niet ontslagen wezen van hun dienst voor en aleer de synode zelf hen daarvan ontslaat.

Door de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten is in haar vergadering van 27 maart 2008 als aantekening bij artikel 49 en behorende tot het statuut van de Gereformeerde Gemeenten het volgende vastgesteld:

1. de Generale Synode heeft de bevoegdheid om, indien daartoe naar haar oordeel ter bevordering van een geordend kerkelijk leven en ten behoeve van het goed functioneren in het rechtsverkeer aanleiding bestaat, bestaande deputaatschappen als zelfstandige onderdelen met rechtspersoonlijkheid te erkennen en nieuwe als zodanig op te richten;
2. de erkenning c.q. instelling van een zodanig zelfstandig onderdeel dient vergezeld te gaan van de vaststelling van een reglement, waarin in ieder geval het navolgende dient te zijn opgenomen:
a. de naam, het doel en het mandaat van het deputaatschap,
b. de wijze van benoeming van de deputaten door de Generale Synode,
c. de bevoegdheid van het deputaatschap om deel te nemen aan het rechtsverkeer, waarbij alle rechtshandelingen dienen te passen binnen het door de Generale Synode verleende mandaat,
d. het toezicht van de Generale Synode op het beleid van het deputaatschap,
e. de wijze van verantwoording aan de Generale Synode,
f. de wijziging van het reglement,
g. de ontbinding van het deputaatschap door de Generale Synode
.

Kerkorde GG (2008) Art. 50

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
50

De nationale synode zal ordinaarlijk alle drie jaren eens gehouden worden, tenzij dat er enige dringende nood zou zijn om de tijd korter te nemen. Tot deze zullen twee dienaren en twee ouderlingen uit elke particuliere synode (beide van de Duitse en Waalse spraak) afgezonden worden. Voorts zal de kerk die last heeft om tijd en plaats van de generale synode te benoemen (zo deze binnen de drie jaren samen te roepen ware) haar particuliere synode vergaderen (en het ook de naastgelegen kerk die van een andere taal is laten weten, welke vier personen daarheen zenden zal) om met algemeen advies van de tijd en plaats te besluiten. (De kerk die verkoren is om de generale synode tezamen te roepen, wanneer zij met de classis van de tijd en plaats beraadslagen zal, zal dit de hoge overheid intijds te kennen geven, opdat met haar weten, en [zo het haar gelieft mede enigen te zenden tot de classis] van de zaak in tegenwoordigheid en met advies van haar gedeputeerden besloten wordt.)

Kerkorde GG (2008) Art. 51

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
51

(Alzo in de Nederlanden tweeërlei spraak gesproken wordt, is voor goed gehouden dat de kerken der Duitse en Waalse taal op henzelf hun kerkenraad, classicale vergaderingen en particuliere synoden hebben zullen.)

Kerkorde GG (2008) Art. 52

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
52

(Het is niettemin goedgevonden dat in de steden waar de voorzeide Waalse kerken zijn, alle maanden sommige dienaren en ouderlingen van beide zijden vergaderen zullen om goede eendracht en correspondentie met elkaar te houden en zoveel mogelijk is naar gelegenheid van de nood met raad elkander bij te staan.)