Kerkorde GKN (1957) Art. 132

Hoofdstuk VII

Slotbepalingen

Artikel
132 [136]

Wijziging van de kerkorde kan alleen geschieden krachtens besluit van de generale synode.