Kerkorde PKN (2004) Ord. 14.III.

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel
7-9

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-7-1

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
1

De kerk vervult in voorbede, getuigenis en dienst haar missionaire en diaconale opdracht, daarbij inachtnemend de samenhang tussen en de eigenheid van de missionaire en diaconale arbeid van de kerk.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-7-2

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
2

De missionaire en diaconale arbeid van de kerk buiten Nederland is — met inachtneming van het in lid 1 bepaalde — gericht op
− het deelnemen aan de vervulling van de missionaire en diaconale opdracht door gemeenten en kerken ter plaatse,
− het verlenen van medewerking aan die gemeenten en kerken bij de opbouw van het kerkelijk leven, en
− het verlenen van bijstand aan groepen en bewegingen ter plaatse in het geval van diaconale arbeid.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-7-3

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
3

In deze missionaire en diaconale arbeid zijn relaties van wederkerigheid uitgangspunt.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-7-4

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
4

Deze relaties van wederkerigheid zijn erop gericht elkaar van dienst te zijn met betrekking tot geloofsverdieping en geloofsversterking, in het verbreden van de oecumenische horizon en het vervullen van taken in mondiaal perspectief.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-7-5

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
5

In haar ontmoeting met andere godsdiensten en levensbeschouwingen verricht de kerk haar arbeid van getuigenis en dienst door het gesprek te voeren op respectvolle wijze en door naar mogelijkheden te zoeken om gemeenschappelijke taken te verrichten.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-7-6

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
6

De kerk draagt zorg voor de werving, opleiding en vorming van hen die in een ambt of andere dienst ten behoeve van de missionaire en diaconale arbeid van kerk en gemeente werkzaam zullen zijn.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-8-1

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 8.

Missionaire arbeid

Lid
1

De kerk vervult haar zendingsopdracht in de missionaire arbeid in Nederland en daarbuiten.
De kerk is daarin getuigend betrokken op hen die het Evangelie niet kennen of ervan vervreemd zijn.
De kerk verricht haar missionaire arbeid zo mogelijk in samenspraak en samenwerking met ter plaatse aanwezige kerken en gemeenten.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-8-2

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 8.

Missionaire arbeid

Lid
2

De generale synode heeft bij haar zorg voor de missionaire arbeid van de kerk binnen en buiten Nederland — daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn — in het bijzonder tot taak
− de gemeenten bewust te maken van haar missionaire roeping en dezen bijstand te verlenen bij de vervulling van deze roeping,
− het bevorderen van de samenwerking in de missionaire arbeid tussen de gemeenten,
− de algemene leiding en de coördinatie van de missionaire arbeid van gemeenten en kerk buiten Nederland,
− het organiseren en stimuleren van geldwerving ten behoeve van de missonaire arbeid.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-9-1

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 9.

Diaconale arbeid

Lid
1

De kerk geeft in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor aan de roeping om zich in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-9-2

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 9.

Diaconale arbeid

Lid
2

De generale synode heeft bij haar zorg voor de diaconale arbeid van de kerk — daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn — in het bijzonder tot taak
− de gemeenten bewust te maken van haar diaconale roeping en aan dezen bijstand te verlenen bij de vervulling van deze roeping,
− het bevorderen van de samenwerking in de diaconale arbeid tussen de gemeenten,
− het nemen of ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn,
− de overheid en samenleving waar nodig aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de gerechtigheid,
− de algemene leiding en de coördinatie van de diaconale arbeid van gemeenten en kerk buiten Nederland,
− het organiseren en stimuleren van geldwerving ten behoeve van de diaconale hulpverlening.