Kerkorde GKv (2014) B7

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B7

binding aan Bijbel en belijdenis

B7 De ambtsdragers zijn gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit bij de aanvaarding van hun ambt door ondertekening van het bindingsformulier.