Kerkorde GKv (2014)

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland, in tweede lezing vastgesteld door de generale synode te Ede 2014, en nadien in art. F72 gewijzigd door de generale synode te Meppel 2017

Bron: 

internet

Kerkorde GKv (2014) A1

A. de kerken

Artikel
A1

eenheid van geloof en belijden

A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

 

Kerkorde GKv (2014) A2

A. de kerken

Artikel
A2

vrede

A2.1 In de kerk van Christus moet alles op gepaste wijze en in goede orde gebeuren, zodat de vrede wordt gediend.

A2.2 Allen staan onder de ene Heer, Jezus Christus, het hoofd van zijn kerk. Geen persoon of kerk mag een andere persoon of kerk overheersen.

 

Kerkorde GKv (2014) A3

A. de kerken

Artikel
A3

kerkorde en naleving

A3.1 De kerkorde is door de kerken vastgesteld als een gemeenschappelijke regeling voor het leven in de gemeente en het samenleven van de kerken.

A3.2 De kerken, ambtsdragers en gemeenteleden houden zich aan de kerkorde en de kerkelijke regelingen en besluiten.

 

Kerkorde GKv (2014) A4

A. de kerken

Artikel
A4

statuut

A4 Het eigen recht van de kerken, dat tot uitdrukking komt in de kerkorde alsook in plaatselijke, classicale en generale kerkelijke regelingen en besluiten, vormt het statuut van de kerken in de zin van de Nederlandse wetgeving.

 

Kerkorde GKv (2014) A5

A. de kerken

Artikel
A5

kerk en overheid

A5.1 De kerken erkennen de overheid, die in dienst van God haar gezag uitoefent in de burgerlijke samenleving.

A5.2 Door overleg en correspondentie streven de kerken naar een goede verstandhouding met de overheid, gericht op respect voor ieders eigen positie.

A5.3 In voorkomende gevallen wijzen de kerken de overheid op haar plicht de vrijheid van openbare eredienst en de vrijheid van godsdienst te beschermen.

A5.4 Bij ernstige openbare aantasting van Gods naam spreken de kerken de overheid daarover aan.

 

Kerkorde GKv (2014) B6

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B6

de ambten

B6.1 De kerken kennen de ambten van predikant, ouderling en diaken.

B6.2 De gemeente ontvangt haar ambtsdragers van Christus.

B6.3 Voor het vervullen van de ambten is een wettige roeping nodig.

B6.4 De ambtsdragers werken, ieder vanuit eigen taak, samen aan de opbouw van de gemeente.

B6.5 Ambt m/v: gereserveerd.

 

Kerkorde GKv (2014) B7

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B7

binding aan Bijbel en belijdenis

B7 De ambtsdragers zijn gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit bij de aanvaarding van hun ambt door ondertekening van het bindingsformulier.

 

Kerkorde GKv (2014) B8

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B8

regeling van predikantszaken

B8 Op de ambtsdienst van de predikanten is behalve de kerkorde de generale regeling voor predikantszaken van toepassing.

 

Kerkorde GKv (2014) B9

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B9

taak van de predikanten

B9.1 De predikanten hebben als primaire taak de verkondiging van het evangelie voor kerk en wereld. Ook bedienen zij de sacramenten en gaan zij voor in de dienst van de gebeden.

B9.2 De predikant rust de gemeente in prediking en onderricht toe tot een leven in geloof. Hij bestrijdt dwalingen en weerlegt valse leer.

B9.3 De predikant geeft met de ouderlingen leiding en herderlijke zorg aan de gemeente. Samen oefenen zij over de gemeente de kerkelijke tucht.

 

Kerkorde GKv (2014) B10

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B10

predikanten met een bijzondere taak

B10.1 De kerken kunnen aan een predikant een bijzondere opdracht verlenen, zoals voor de theologische opleiding, bijzondere vormen van pastoraat of missionaire arbeid.

B10.2 De kerken voorzien waar mogelijk in predikanten die een geestelijke verzorgingstaak vervullen bij niet-kerkelijke instellingen, zoals ten behoeve van de gezondheidszorg, justitie of defensie.

 

Kerkorde GKv (2014) B11

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B11

toegang tot het ambt van predikant

B11.1 Wie als kandidaat toegang tot het ambt van predikant vraagt, kan beroepen worden na een beroepbaarstellend onderzoek door de aangewezen classis.

B11.2 Een kandidaat-predikant die een beroep heeft aangenomen, verkrijgt toelating tot het predikantsambt na een toelatend onderzoek door de classis waar hij zal gaan dienen.

B11.3 Over de toelating van een predikant uit een andere kerk van gereformeerde belijdenis in binnen- of buitenland of uit een kerk waarmee geen kerkelijke gemeenschap bestaat, beslist de classis.

 

Kerkorde GKv (2014) B12

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B12

roeping van de predikant

B12.1 De roeping van een predikant bestaat uit de beroeping, de instemming van de gemeente, de goedkeuring van de classis en de bevestiging.

B12.2 De kerkenraad voorziet in een regeling voor het beroepingswerk.

B12.3 De beroeping vindt plaats door de kerkenraad, gehoord de diakenen en met medewerking van de gemeente.

B12.4 Het beroep wordt door de kerkenraad uitgebracht via de beroepsbrief. De predikant aanvaardt het beroep door de aannemingsbrief.

B12.5 De instemming van de gemeente wordt verkregen als er vanuit de gemeente geen gegrond bezwaar tegen leer of leven van de predikant wordt ingebracht.

B12.6 De classis verleent haar goedkeuring als zij zich heeft overtuigd dat is voldaan aan de vereisten van de kerkorde en de generale regelingen.

B12.7 De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van het vastgestelde formulier. De bevestiging van hem die voor het eerst predikant wordt, gebeurt onder handoplegging.

 

Kerkorde GKv (2014) B13

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B13

opleiding voor predikanten

B13.1 De kerken onderhouden voor de opleiding van hun predikanten een theologische universiteit. De generale synode stelt voor de universiteit een statuut vast.

B13.2 De docenten aan de theologische universiteit zijn gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit door ondertekening van het bindingsformulier.

B13.3 Voor het predikantschap in de kerken is een voltooide opleiding tot predikant aan de theologische universiteit vereist. De generale regeling predikantszaken voorziet in bijzondere gevallen.

B13.4 De kerken spannen zich er voor in dat er voldoende studenten in de theologie zijn. De kerken bieden hun, zo nodig, financiële steun.

 

Kerkorde GKv (2014) B14

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B14

levenstaak predikant

B14.1 Het predikantschap is in beginsel een ambt voor het leven, in dienst van de Heer.

B14.2 De kerken bevorderen dat de predikanten zich met volle toewijding kunnen geven aan hun levenstaak.

B14.3 Voor de uitoefening van het ambt in deeltijd of voor het onderbreken van de dienst voor langere tijd is de goedkeuring van de classis nodig.

 

Kerkorde GKv (2014) B15

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B15

rechtspositie predikant

B15.1 Een predikant is altijd verbonden aan een plaatselijke kerk of aan twee of meer kerken die daarvoor een samenwerking zijn aangegaan.

B15.2 De verbintenis van de predikant met een kerk berust op overeenstemming krachtens de beroepsbrief van de kerkenraad en de aannemingsbrief van de predikant.

B15.3 De rechtspositie van de predikant heeft een eigen kerkelijk karakter. De rechtsverhouding tussen kerk en predikant wordt beheerst door het kerkelijk recht en niet door het statelijk recht.

B15.4 Ook in geval van een bijzondere taak is de predikant verbonden aan een plaatselijke kerk. De regeling van zijn rechtspositie vereist de goedkeuring van de classis en, indien van toepassing, de generale synode.

 

Kerkorde GKv (2014) B16

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B16

levensonderhoud

B16.1 De kerkenraad is namens de gemeente verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de predikant.

B16.2 De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant, ook na zijn overlijden.

B16.3 De kerken hanteren een gezamenlijk kader voor de invulling van hun zorgplicht, in overeenstemming met maatschappelijk aanvaarde normen.

 

Kerkorde GKv (2014) B17

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B17

arbeidsongeschiktheid

B17.1 Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de predikant als gevolg van ziekte of ongeval worden de desbetreffende voorschriften in acht genomen.

B17.2 Bij blijvende verhindering van de ambtsdienst als gevolg van ziekte of ongeval beslist de kerkenraad over het verlenen van gezondheidsemeritaat of ontheffing van het ambt. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de classis.

 

Kerkorde GKv (2014) B18

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B18

op non-actief stelling predikant

B18 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad bij wijze van tijdelijke ordemaatregel overgaan tot gehele of gedeeltelijke op non-actief stelling van de predikant. Dit besluit behoeft de toestemming van de kerkenraad van de naburige kerk.

 

Kerkorde GKv (2014) B19

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B19

losmaking predikant

B19 Indien sprake is van een situatie waarin de predikant de gemeente blijvend niet meer met vrucht kan dienen, besluit de kerkenraad de predikant los te maken van de gemeente. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de classis.

 

Kerkorde GKv (2014) B20

B. de ambten en overige diensten

Artikel
20

ontheffing predikant

B20.1 Een predikant wordt ontheven van zijn ambt wanneer binnen twee jaar na een losmaking geen verbintenis met een andere kerk tot stand komt.

B20.2 Een predikant wordt ontheven van zijn ambt wanneer hij als gevolg van ziekte of ongeval blijvend verhinderd is het predikantschap te vervullen, maar wel andere passende arbeid kan verrichten.

B20.3 In andere gevallen kan slechts wegens gewichtige redenen ontheffing plaats vinden.

B20.4 De kerkenraad beslist over een ontheffing. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de classis.

 

Kerkorde GKv (2014) B21

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B21

schorsing en afzetting predikant

B21.1 Een predikant die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaat, zijn ambt verwaarloost of misbruikt, in strijd handelt met het bindingsformulier dan wel het ambtelijk vermaan hardnekkig verwerpt, wordt door de kerkenraad geschorst.
B21.2 Het besluit tot schorsing behoeft de toestemming van de kerkenraad van de naburige kerk.
B21.3 Een schorsing geldt voor ten hoogste een periode van vier maanden.
B21.4 De kerkenraad beslist of na de schorsing afzetting van de predikant moet volgen. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de classis.

 

Kerkorde GKv (2014) B22

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B22

emeritaat

B22.1 De kerkenraad verleent een predikant emeritaat bij het bereiken van de daarvoor in de generale regeling predikantszaken gestelde leeftijd.

B22.2 In onderlinge overeenstemming tussen kerkenraad en predikant kan het emeritaat later ingaan. Het besluit van de kerkenraad behoeft de instemming van de gemeente.

B22.3 Bij emeritering blijft de kerkenraad van de laatst gediende kerk verantwoordelijk inzake het ambt en het levensonderhoud van de predikant.

B22.4 Een emeritus-predikant behoudt de bevoegdheid om op verzoek van een kerkenraad het Woord en de sacramenten te bedienen of andere diensten te verrichten.

B22.5 Een besluit van de kerkenraad tot emeritering behoeft de goedkeuring van de classis.

 

Kerkorde GKv (2014) B23

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B23

taak van de ouderlingen

B23.1 De ouderlingen geven met de predikant leiding en herderlijke zorg aan de gemeente. Samen oefenen zij over de gemeente de kerkelijke tucht.

B23.2 Als opzieners waken zij over het geestelijk leven van de gemeenteleden en bezoeken hen zo vaak als nodig is, tenminste eenmaal per jaar.

B23.3 De ouderlingen en de predikant zien er samen op toe dat elke ambtsdrager zijn dienst trouw vervult.

B23.4 Op verzoek van de kerkenraad kunnen gemeenteleden de ouderlingen assisteren in de pastorale zorg.

B23.5 De kerkenraad kan onderscheid aanbrengen bij de verdeling van taken onder de ouderlingen.

 

Kerkorde GKv (2014) B24

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B24

taak van de diakenen

B24.1 De diakenen gaan de gemeente voor in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in kerk en wereld. Zij stimuleren de onderlinge zorg en hulp alsook de christelijke inzet en vrijgevigheid voor anderen die hulp behoeven.

B24.2 De diakenen onderkennen in de gemeente moeiten in sociaal en materieel opzicht en bieden de gemeenteleden ondersteuning met woord en daad. Zij bezoeken daartoe de gemeenteleden. Zij verzamelen de liefdegaven, beheren die en delen die naar behoefte uit.

 

Kerkorde GKv (2014) B25

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B25

roeping van ouderlingen en diakenen

B25.1 De roeping van ouderlingen en diakenen bestaat uit de verkiezing, de benoeming, de instemming van de gemeente en de bevestiging. De plaatselijke regeling wordt daarbij in acht genomen.

B25.2 Met het oog op de verkiezing wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om de kerkenraad vooraf te attenderen op hen die geschikt worden geacht voor het ambt van ouderling of diaken.

B25.3 De kerkenraad toetst, gehoord de diakenen, de geschiktheid voor de ambten en let op redenen van verhindering.

B25.4 De kerkenraad stelt ter verkiezing zo mogelijk een dubbel aantal kandidaten.

B25.5 Na de verkiezing door de belijdende leden van de gemeente vindt de benoeming plaats door de kerkenraad. Eventueel kan benoeming zonder verkiezing plaatsvinden.

B25.6 Ontheffing van een benoeming kan slechts worden gevraagd en verleend wegens gegronde redenen.

B25.7 De instemming van de gemeente wordt verkregen als er vanuit de gemeente geen gegrond bezwaar tegen hun leer of leven wordt ingebracht.

B25.8 De bevestiging vindt plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van het vastgestelde formulier.

 

Kerkorde GKv (2014) B26

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B26

aftreden van ouderlingen en diakenen

B26.1 De ouderlingen en diakenen vervullen hun ambtsdienst drie of meer jaren, afhankelijk van de plaatselijke regeling.

B26.2 Als regel is elk jaar een evenredig deel van de ouderlingen en diakenen aftredend. Zij zijn niet direct herkiesbaar, behoudens bijzondere omstandigheden.

B26.3 De kerkenraad verleent tussentijdse ontheffing slechts wegens gegronde redenen.

 

Kerkorde GKv (2014) B27

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B27

op non-actief stelling ouderlingen en diakenen

B27 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad bij wijze van tijdelijke ordemaatregel overgaan tot gehele of gedeeltelijke op non-actief stelling van een ouderling of diaken. Dit besluit behoeft de toestemming van de kerkenraad van de naburige kerk.

 

Kerkorde GKv (2014) B28

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B28

schorsing en afzetting ouderlingen en diakenen

B28.1 Een ouderling of diaken die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaat, zijn ambt verwaarloost of misbruikt, in strijd handelt met het bindingsformulier dan wel de kerkelijke vermaning hardnekkig verwerpt, wordt door de kerkenraad geschorst.
B28.2 Het besluit tot schorsing behoeft de toestemming van de kerkenraad van de naburige kerk.
B28.3 Een schorsing geldt voor ten hoogste een periode van vier maanden.
B28.4 De kerkenraad beslist of na de schorsing afzetting moet volgen. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de classis.

 

Kerkorde GKv (2014) B29

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B29

kerkenraad en diaconie

B29.1 In elke kerk is een kerkenraad, die bestaat uit de predikant(en) en de ouderlingen.

B29.2 De diakenen vormen samen de diaconie.

B29.3 Ten minste tweemaal per jaar overleggen de kerkenraad en de diaconie over hun pastoraal en diaconaal ambtswerk in de gemeente en over de materiële zaken van de kerk.

B29.4 De kerkenraad rekent met de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteleden en raadpleegt de gemeente met het oog op de hoofdzaken van zijn beleid.

 

Kerkorde GKv (2014) B30

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B30

werkwijze van kerkenraad en diaconie

B30.1 De werkwijze van de kerkenraad en die van de diaconie en de wijze waarop zij samenwerken worden vastgesteld in een plaatselijke regeling.

B30.2 De kerkenraad en diaconie dragen beide zorg voor een goede instructie en regeling van de taken en werkzaamheden die onder hun verantwoordelijkheid in de gemeente worden verricht.

B30.3 De diaconie doet eenmaal per jaar verantwoording van haar beleid en beheer aan de kerkenraad.

 

Kerkorde GKv (2014) B31

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B31

kerkelijk werkers

B31.1 De kerkenraad kan een of meer kerkelijk werkers benoemen om een deel van het dienstwerk in de gemeente uit te voeren.

B31.2 De kerkelijk werkers zijn gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit bij de aanvaarding van hun werk door ondertekening van het bindingsformulier.

B31.3 De kerkenraad houdt zich voor wat betreft profiel, taken en positie van de kerkelijk werkers aan de generale regelingen.

 

Kerkorde GKv (2014) B32

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B32

voorgaan in de kerkdiensten

B32.1 Een predikant mag het Woord en de sacramenten niet elders bedienen zonder toestemming van de kerkenraad daar ter plaatse.
B32.2 Aan niet-predikanten kan door de classis preekbevoegdheid worden verleend in overeenstemming met de generale regeling.

 

Kerkorde GKv (2014) B33

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B33

kleine gemeenten

B33.1 Indien een gemeente te klein wordt om een eigen kerkenraad te hebben, besluit de classis over de gevolgen daarvan.

B33.2 Indien in een kleine gemeente minder dan drie diakenen zijn, wonen een of meer ouderlingen de diaconievergaderingen bij met adviserende stem.

B33.3 Indien in een kleine gemeente minder dan drie ouderlingen zijn, wonen een of meer diakenen de kerkenraadsvergaderingen bij met adviserende stem.

 

Kerkorde GKv (2014) B34

B. de ambten en overige diensten

Artikel
B34

instituering, splitsing en samenvoeging van kerken

B34.1 Instituering, splitsing of samenvoeging van kerken vindt plaats krachtens besluit van de betrokken kerkenraden, na raadpleging van de gemeenten en met goedkeuring van de classis.

B34.2 De besluitvorming voorziet in een regeling van de gevolgen naar kerkelijk en eventueel statelijk recht.

 

Kerkorde GKv (2014) C35

C. het leven van de gemeente

Artikel
C35

de gemeente

C35 De gemeente vervult met de haar geschonken gaven de dienst in kerk en wereld waartoe Christus haar roept. De ambtsdragers stimuleren haar hiertoe en gaan haar hierin voor.

 

Kerkorde GKv (2014) C36

C. het leven van de gemeente

Artikel
C36

kerkdiensten op zondag

C36.1 De gemeente viert de zondag als dag van Christus’ opstanding. De kerkenraad roept de gemeente daarvoor samen in openbare kerkdiensten, als regel twee maal per zondag.

C36.2 In de kerkdiensten vindt de bediening van Gods Woord en van de sacramenten plaats alsook de dienst van lied en gebed en de dienst van barmhartigheid.

 

Kerkorde GKv (2014) C37

C. het leven van de gemeente

Artikel
C37

inrichting van de kerkdiensten

C37.1 De kerkenraad ziet toe op een inrichting van de kerkdiensten die is tot eer van God en die de opbouw en eenheid van de gemeente dient.

C37.2 De kerken houden zich aan de generale regeling voor de kerkdiensten.

C37.3 Een van de zondagse kerkdiensten is doorgaans een leerdienst waarin aan de hand van de belijdenis van de kerk onderwijs wordt gegeven in de christelijke leer.

 

Kerkorde GKv (2014) C38

C. het leven van de gemeente

Artikel
C38

bijzondere kerkdiensten

C38.1 Op christelijke feestdagen komt de gemeente in kerkdiensten samen voor de verkondiging en viering van de grote heilsfeiten.

C38.2 Het houden van kerkdiensten op andere dagen, in bijzondere situaties of voor bijzondere groepen wordt in de vrijheid van de kerken gelaten.

 

Kerkorde GKv (2014) C39

C. het leven van de gemeente

Artikel
C39

bediening van de doop

C39.1 De heilige doop wordt als zegel van Gods verbond bediend aan de pasgeboren kinderen van de gelovigen en eveneens aan volwassenen die zich tot God bekeren en nog niet eerder waren gedoopt, met hun kinderen.

C39.2 Aan volwassenen wordt de doop bediend nadat zij openbare belijdenis van hun geloof hebben gedaan.

C39.3 De kerken erkennen de doop die elders in een christelijke kerkgemeenschap op geldige wijze en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is bediend.

C39.4 Bij de bediening van de doop wordt gebruik gemaakt van een van de vastgestelde formulieren.

 

Kerkorde GKv (2014) C40

C. het leven van de gemeente

Artikel
C40

viering van het avondmaal

C40.1 De gemeente viert in haar kerkdiensten regelmatig het heilig avondmaal zoals het door Christus is ingesteld.

C40.2 De kerkenraad kan zijn medewerking verlenen aan een viering van het avondmaal aan huis of in bijvoorbeeld instellingen van gezondheidszorg, justitie of defensie.

C40.3 Bij de viering van het avondmaal wordt gebruik gemaakt van een van de vastgestelde formulieren.

 

Kerkorde GKv (2014) C41

C. het leven van de gemeente

Artikel
41

toegang tot het avondmaal

C41.1 Tot het avondmaal in de gemeente worden toegelaten zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd naar de gereformeerde leer en die godvrezend leven.

C41.2 Doopleden en wie zich van buiten de gemeente komend tot God bekeren, ontvangen kerkelijk onderwijs ter voorbereiding op hun openbare geloofsbelijdenis.

C41.3 Voor de toelating tot de openbare geloofsbelijdenis is onderzoek door de kerkenraad en instemming van de gemeente nodig. Bij de openbare geloofsbelijdenis wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde formulier.

C41.4 Voor het ontvangen van gasten aan het avondmaal houden de kerken zich aan de generale regeling.

 

Kerkorde GKv (2014) C42

C. het leven van de gemeente

Artikel
C42

kerkelijke registratie

C42.1 De kerkenraad draagt zorg voor een goede registratie van wie tot de gemeente behoren.

C42.2 De geregistreerde gegevens worden zorgvuldig beheerd en alleen gebruikt voor kerkelijke doeleinden.

C42.3 Het kerklidmaatschap sluit aan bij het feitelijke woonadres en de vastgestelde kerkgrenzen. Afwijking hiervan is alleen mogelijk bij onderlinge overeenstemming tussen de betrokken kerkenraden.

 

Kerkorde GKv (2014) C43

C. het leven van de gemeente

Artikel
C43

binnenkomst in de gemeente

C43.1 Wie uit een zusterkerk bij de gemeente binnenkomt, wordt door de kerkenraad op basis van zijn attestatie als lid aanvaard. Hiervan wordt aan de gemeente mededeling gedaan.

C43.2 Over de toelating in andere gevallen beslist de kerkenraad met inachtneming van de generale regeling. De toelating behoeft de instemming van de gemeente.

 

Kerkorde GKv (2014) C44

C. het leven van de gemeente

Artikel
44

vertrek uit de gemeente

C44 Kerkleden die verhuizen, ontvangen op hun verzoek en na mededeling aan de gemeente een attestatie voor de kerkenraad in de plaats waarheen zij vertrekken, met gelijktijdige kennisgeving aan die kerkenraad.

 

Kerkorde GKv (2014) C45

C. het leven van de gemeente

Artikel
45

onttrekking

C45.1 Wanneer iemand aangeeft niet langer tot de gemeente te willen behoren, zich zonder kennisgeving bij een andere kerkgemeenschap aansluit of bij verhuizing naar elders geen attestatie aanvraagt, en daar ondanks inspanningen van de kerkenraad en de gemeente bij blijft, berust de kerkenraad daarin en doet hij van de beëindiging van het lidmaatschap mededeling aan de gemeente.

C45.2 Wanneer iemand lange tijd elk contact met de ambtsdragers onmogelijk maakt, verklaart de kerkenraad na instemming van de gemeente zijn lidmaatschap voor beëindigd.

 

Kerkorde GKv (2014) C46

C. het leven van de gemeente

Artikel
C46

huwelijk

C46.1 De kerkenraad bevordert een goede voorbereiding op het christelijk huwelijk.

C46.2 De kerkenraad ziet erop toe dat leden van de gemeente die zich als man en vrouw aan elkaar willen verbinden, daarvoor een burgerlijk huwelijk aangaan en dat kerkelijk laten bevestigen.

C46.3 De huwelijksbevestiging vindt plaats in een kerkdienst en behoeft de instemming van de gemeente. Bij de huwelijksbevestiging wordt gebruik gemaakt van een van de vastgestelde formulieren.

C46.4 Over de bevestiging van een huwelijk van doopleden of van een huwelijk waarin man of vrouw niet tot een gereformeerde kerk behoort, beslist de kerkenraad.

C46.5 In geval van echtscheiding en van hertrouwen na echtscheiding is de kerkenraad bevoegd tot een eigen oordeel over de kerkelijke consequenties daarvan met inachtneming van de generale regeling.

 

Kerkorde GKv (2014) C47

C. het leven van de gemeente

Artikel
C47

opvoeding en onderwijs

C47.1 Ouders verplichten zich bij de doop hun kinderen te onderwijzen in de leer van de Schriften en hen op te voeden tot een leven met God.

C47.2 De kerkenraad spoort de ouders aan om voor hun kinderen zoveel mogelijk gebruik te maken van onderwijs dat overeenstemt met de leer van de kerk.

C47.3 De kerken streven naar goede relaties met het gereformeerd en ander christelijk onderwijs.

 

Kerkorde GKv (2014) C48

C. het leven van de gemeente

Artikel
C48

geloofsleven en toerusting

C48.1 De gemeenteleden geven inhoud aan hun geloofsleven in dagelijkse omgang met God in bijbellezing en gebed en ook door lied en gesprek.

C48.2 Zij zetten zich ook gezamenlijk in om te groeien in kennis van God en inzicht in de Schriften.

C48.3 De ambtsdragers rusten de gemeente toe in de weg van prediking, catechese, pastoraat en diaconaat. Zij bestrijden denkwijzen en invloeden die met de zuivere leer in tegenspraak zijn of die schade doen aan een heilig leven.

 

Kerkorde GKv (2014) C49

C. het leven van de gemeente

Artikel
C49

samenleven in de gemeente

C49.1 De gemeenteleden zien als leden van het lichaam van Christus in liefde naar elkaar om en dienen elkaars heil en welzijn in woord en daad.

C49.2 De ambtsdragers en gemeenteleden dragen ieder voor hun deel bij aan de pastorale en diaconale zorg in de gemeente.

C49.3 De ambtsdragers en overige werkers in de kerk nemen de vereiste geheimhouding in acht ten aanzien van de zaken die hun in de uitoefening van hun ambt, dienst, functie of taak ter kennis komen en die een vertrouwelijk karakter dragen.

C49.4 De kerken treffen voorzieningen voor pastoraat in bijzondere situaties, zoals voor mensen met een bijzondere beperking en leden die voor enige tijd in het buitenland verblijven.

C49.5 De kerk is met Woord en gebed rond het sterven van een gemeentelid aanwezig.

 

Kerkorde GKv (2014) C50

C. het leven van de gemeente

Artikel
C50

de missionaire roeping

C50.1 De kerken zoeken in woord en daad met het evangelie van Christus hen die God niet kennen of van hem vervreemd zijn.

C50.2 De evangelieverkondiging is erop gericht de medemens te brengen tot een leven met God in de gemeenschap van de kerk.

C50.3 Waar kerken de gelegenheid krijgen om elders in de wereld mee te werken aan de verkondiging van het evangelie, gebeurt dat zo veel mogelijk in samenwerking met in de regio reeds aanwezige kerken. De inrichting van het werk en de positie van de werkers worden voor de Nederlandse zijde daarvan geregeld in generale regelingen.

 

Kerkorde GKv (2014) D51

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D51

karakter en reikwijdte van de tucht

D51.1 Aan de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten is de kerkelijke tucht verbonden.

D51.2 De tucht wordt toegepast wanneer er sprake is van ernstige zonde in leer of leven, die de eer van God tekort doet, het behoud van de zondaar bedreigt en de heiligheid van de gemeente aantast.

D51.3 Zij is gericht op de verzoening met God en de gemeente.

D51.4 De tuchtoefening draagt als kerkelijke discipline een geestelijk karakter.

 

Kerkorde GKv (2014) D52

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D52

onderling vermaan

D52.1 De leden van de gemeente zijn van Godswege verplicht elkaar te steunen in de strijd tegen de zonde. Zij vermanen elkaar liefdevol naar de regel die Christus in Matteüs 18 heeft gegeven.

D52.2 Wanneer het onderling vermaan tot bekering en verzoening leidt, wordt geen mededeling aan de kerkenraad gedaan.

D52.3 Leidt het vermaan niet tot bekering, dan wordt de kerkenraad ingelicht.

 

Kerkorde GKv (2014) D53

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D53

middelen van kerkelijke tucht

D53.1 De kerkenraad gebruikt als middelen van kerkelijke tucht:
1. het ambtelijk vermaan;
2. de ontzegging van de toegang tot het avondmaal;
3. de inschakeling van voorbede en vermaan door de gemeente.

D53.2 Als laatste middel kan de kerkenraad overgaan tot buitensluiting uit de gemeente.

 

Kerkorde GKv (2014) D54

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D54

wijze van optreden

D54.1 Voor maatregelen van tucht zijn zorgvuldig onderzoek en oordeelsvorming vereist. De betrokkene heeft daarbij de gelegenheid zich te verantwoorden.

D54.2 De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie in het proces van tuchtoefening.

 

Kerkorde GKv (2014) D55

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D55

vermaan over belijdende leden

D55.1 De kerkenraad gaat over tot ambtelijk vermaan wanneer er sprake is van een ernstige zonde waarvan iemand zich niet bekeert.

D55.2 In het vermaan confronteren de ambtsdragers de zondaar met het Woord van God en trachten zij hem in regelmatig bezoek en gesprek liefdevol tot berouw en bekering te brengen.

D55.3 Wanneer de zondaar zijn schuld belijdt, echte tekenen van berouw toont en zich metterdaad bekeert, aanvaardt de kerkenraad daarin zijn verzoening met God en de gemeente. De kerkenraad oordeelt over de mededeling daarvan aan de gemeente.

 

Kerkorde GKv (2014) D56

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D56

afwijkende opvattingen

D56 Wanneer er bij iemand sprake is van opvattingen die afwijken van de gezonde bijbelse leer, kan de kerkenraad besluiten hem in zijn overtuiging te verdragen onder de volgende voorwaarden:
a. hij is bereid om zich te verantwoorden tegenover de Heilige Schrift en zich daaruit te laten onderwijzen;
b. hij voert geen propaganda voor zijn opvattingen;
c. hij houdt zich aan eventuele aanwijzingen van de kerkenraad.

 

Kerkorde GKv (2014) D57

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D57

ontzegging en afhouding van het avondmaal

D57.1 Wanneer iemand het vermaan van de ambtsdragers verwerpt of zich schuldig maakt aan een ernstige zonde die de gemeente dreigt te besmetten, ontzegt de kerkenraad hem de toegang tot het heilig avondmaal zolang er geen bekering volgt.

D57.2 Wanneer iemand de toegang tot het avondmaal is ontzegd, heeft hij niet het recht om een kind te laten dopen en huwelijksbevestiging te ontvangen. Ook mag hij zijn stemrecht niet uitoefenen.

D57.3 In een ernstige situatie waarover een goed oordeel nog niet mogelijk is, kan de kerkenraad iemand van de avondmaalsviering afhouden ter wille van de heiligheid van de gemeente.

 

Kerkorde GKv (2014) D58

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D58

vermaan over volwassen doopleden

D58.1 Wanneer iemand als kind is gedoopt, maar als volwassene niet komt tot openbare belijdenis van geloof, blijven de gemeenteleden en de ambtsdragers hem daartoe stimuleren en vermanen.

D58.2 Wanneer een volwassen dooplid zich in woord en daad afkerig toont van de dienst van God, roepen de ambtsdragers hem op tot bekering.

D58.3 Wanneer hij echte tekenen van berouw toont en zich metterdaad bekeert, aanvaardt de kerkenraad daarin zijn verzoening met God en de gemeente. De kerkenraad begeleidt hem op de weg naar openbare geloofsbelijdenis.

 

Kerkorde GKv (2014) D59

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D59

voorbede en vermaan door de gemeente

D59.1 Wanneer een belijdend lid of volwassen dooplid ondanks het vermaan in zijn ernstige zonde blijft volharden, gaat de kerkenraad over tot publieke tuchtoefening door bekendmaking aan de gemeente. Het besluit van de kerkenraad behoeft de goedkeuring van de classis. De classis geeft hierbij toepassing aan art. D54.1.

D59.2 Bij de mededeling aan de gemeente worden de zondaar en zijn verharding bekend gemaakt, met de oproep om voor hem te bidden en hem aan te sporen tot bekering. De kerkenraad kan deze oproep herhalen.

D59.3 Wanneer de zondaar zijn schuld belijdt, echte tekenen van berouw toont en zich metterdaad bekeert, aanvaardt de kerkenraad daarin zijn verzoening met God en de gemeente. De kerkenraad doet daarvan mededeling aan de gemeente.

 

Kerkorde GKv (2014) D60

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D60

buitensluiting

D60.1 Wanneer een zondaar geen berouw toont en zich niet bekeert, gaat de kerkenraad over tot buitensluiting uit de gemeente.

D60.2 Het besluit van de kerkenraad behoeft de goedkeuring van de classis en de instemming van de gemeente.

D60.3 Voor de buitensluiting wordt gebruik gemaakt van het vastgestelde formulier.

 

Kerkorde GKv (2014) D61

D. de kerkelijke tucht

Artikel
D61

terugkeer

D61.1 Wanneer iemand die als belijdend lid is buitengesloten, met berouw tot God en tot de gemeente terugkeert, wordt hij in de weg van openbare schuldbelijdenis weer in de gemeenschap van de kerk opgenomen. Hiervoor is de instemming van de gemeente vereist.

D61.2 Wanneer iemand die als volwassen dooplid is buitengesloten, met berouw tot God en tot de gemeente terugkeert, wordt hij in de weg van openbare geloofsbelijdenis weer in de gemeenschap van de kerk opgenomen. Hiervoor is de instemming van de gemeente vereist.

D61.3 Bij schuldbelijdenis en geloofsbelijdenis wordt gebruik gemaakt van de vastgestelde formulieren.

 

Kerkorde GKv (2014) E62

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E62

meerdere vergaderingen

E62.1 De kerken komen in het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland samen in classes, particuliere synodes en de generale synode.

E62.2 Deze meerdere vergaderingen behandelen evenals de kerkenraden alleen kerkelijke zaken en doen dat op kerkelijke wijze.

E62.3 Zij stellen een regeling vast voor hun werkzaamheden met inachtneming van de hun door de kerkorde opgedragen taken.

E62.4 De ambtsdragers die naar een meerdere vergadering worden afgevaardigd, hebben opdracht en bevoegdheid te handelen en te besluiten in gebondenheid aan de Bijbel, de belijdenis van de kerk en de kerkorde.

E62.5 Na behandeling van hun agenda worden de meerdere vergaderingen gesloten en eindigt de bevoegdheid van de afgevaardigden.

E62.6 De meerdere vergaderingen kunnen zich laten bijstaan door deputaten, die met uitvoerende taken worden belast en nieuwe besluitvorming voorbereiden.

E62.7 Elk deputaatschap ontvangt een instructie voor zijn taken en bevoegdheden.

 

 

Kerkorde GKv (2014) E63

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E63

classis

E63.1 De kerken in een classis komen ten minste vier keer per jaar in vergadering bijeen.

E63.2 Uit elke kerk worden de predikant en een ouderling afgevaardigd. Zijn er meer predikanten aan een kerk verbonden, dan gaan zij bij toerbeurt. Waar een predikant ontbreekt, neemt een ouderling zijn plaats in.

E63.3 Predikanten die niet zijn afgevaardigd wonen zoveel mogelijk de vergadering bij en hebben adviserende stem.

E63.4 In de classis ontmoeten de kerken elkaar voor onderlinge steun en advies en zien zij op elkaar toe.

E63.5 De classis is verder bevoegd om te handelen over alle zaken waarvan de kerken eerder afgesproken hebben ze gezamenlijk te behartigen.

 

Kerkorde GKv (2014) E64

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E64

naburige kerk

E64 De classis wijst voor elke kerk in de classis een andere classiskerk aan als naburige kerk. De kerkenraad van de naburige kerk is belast met de taken die hem door of krachtens de kerkorde worden opgedragen.

 

Kerkorde GKv (2014) E65

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E65

kerkvisitatie

E65.1 Jaarlijks vindt namens de classis in elke kerk de kerkvisitatie plaats.

E65.2 De visitatie is gericht op het adviseren, aansporen en vermanen van de ambtsdragers met het oog op de opbouw van de gemeente en de vrede tussen de kerken.

E65.3 Voor de visitatie stelt de classis een college van visitatoren aan, waarvan de taken en de werkwijze worden vastgelegd in een regeling.

E65.4 Desgevraagd bieden visitatoren hulp bij moeiten of conflicten in een gemeente.

 

Kerkorde GKv (2014) E66

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E66

particuliere synode

E66.1 De particuliere synode wijst de afgevaardigden naar de generale synode aan. Zij is verder uitsluitend belast met de kerkelijke rechtspraak volgens art. F76.

E66.2 Er zijn vier particuliere synodes. De ressorten worden vastgesteld door de generale synode.

E66.3 Elke classis vaardigt een predikant en een ouderling af naar de particuliere synode.

 

Kerkorde GKv (2014) E67

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E67

generale synode

E67.1 De kerken komen eens in de drie jaar samen in een generale synode.

E67.2 In buitengewone omstandigheden kan de generale synode vervroegd worden samengeroepen op verzoek van tenminste twee classes.

E67.3 Elke particuliere synode vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af naar de generale synode.

E67.4 In de generale synode komen alle kerken bijeen ter regeling van de zaken:
a. die de kerkorde daarvoor aanwijst, of
b. die in de classes niet konden worden afgehandeld, of
c. waarvan door de kerken eerder is afgesproken om die gezamenlijk in de generale synode te behartigen.

 

Kerkorde GKv (2014) E68

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E68

bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen

E68.1 De kerken kunnen voor speciale doeleinden, zoals voor missionair werk of kerkelijke beheerszaken, samenwerken in bijzondere kerkelijke organisaties.

E68.2 Een meerdere vergadering kan voor de uitvoering van haar taken of voor het werk in de kerken een kerkelijke instelling in het leven roepen.

E68.3 Zowel voor een bijzondere kerkelijke organisatie als voor een kerkelijke instelling wordt een rechtsvorm gekozen binnen de mogelijkheden die art. 2:2 van het Burgerlijk Wetboek daarvoor biedt. Hun bestuur en beheer wordt geregeld bij statuut.

E68.4 De bijzondere kerkelijke organisaties en de kerkelijke instellingen houden zich aan de kerkorde en de regelingen en besluiten van de meerdere vergaderingen.

 

Kerkorde GKv (2014) E69

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E69

andere kerken in Nederland

E69.1 De kerken werken in relaties met andere kerkgemeenschappen aan kerkelijke eenheid die in Gods Woord en de gereformeerde belijdenis is verankerd.

E69.2 De kerkenraden dragen bij contact en samenwerking met andere kerken zorg voor goede communicatie met de gemeente en met de classis. Bij gewichtige beslissingen is de instemming van de gemeente en de goedkeuring van de classis nodig, een en ander volgens de generale regeling.

E69.3 Wanneer een samenwerkingsgemeente tot stand komt, bepalen de kerkenraden gezamenlijk welk kerkelijk recht van toepassing zal zijn.

E69.4 In contacten met kerken en groepen waarmee nog geen overeenstemming in geloven en belijden bestaat, komen de kerken op voor de gezonde bijbelse leer.

E69.5 De kerken tonen betrokkenheid bij gemeenschappen van christenen die zich van buiten Nederland hier hebben gevestigd.

 

Kerkorde GKv (2014) E70

E. kerkelijk samenleven

Artikel
E70

kerken buiten Nederland

E70.1 De kerken onderhouden naar vermogen oecumenische betrekkingen met kerken van gereformeerde belijdenis in het buitenland, gericht op geestelijke ontmoeting, bemoediging en hulp. Zij respecteren daarbij de eigen historie en context van elke kerk.

E70.2 Met kerken waarmee bijzondere banden bestaan kan door de generale synode een zusterkerkrelatie worden aangegaan, die wederzijdse aanvaarding van elkaars leden en predikanten inhoudt.

E70.3 De kerken kunnen participeren in internationale kerkelijke verbanden, organisaties en instellingen.

 

Kerkorde GKv (2014) F71

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F71

besluitvorming

F71.1 De kerkelijke vergaderingen nemen hun besluiten na goede voorbereiding en met verwerking van eerdere besluitvorming.

F71.2 Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

F71.3 Een afgehandelde zaak behoort niet opnieuw aan de orde te worden gesteld, tenzij er sprake is van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden of inzichten.

F71.4 De kerkelijke vergaderingen voorzien in zorgvuldige vastlegging, communicatie en archivering van hun besluiten.

F71.5 Een besluit van de kerkenraad dat volgens de kerkorde uitdrukkelijk de instemming van de gemeente vereist, wordt op twee achtereenvolgende zondagen afgekondigd.

F71.6 De voor een besluit van de kerkenraad vereiste goedkeuring van de classis of toestemming van de naburige kerkenraad dient te worden verkregen vóór de inwerkingtreding van het besluit. Afwijking hiervan is mogelijk in geval van art. B18 en B27.

 

Kerkorde GKv (2014) F72

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F72

rechtskracht, inwerkingtreding en uitvoering

F72.1 Een besluit van een kerkelijke vergadering heeft bindende rechtskracht.

F72.2 Een besluit treedt direct in werking, tenzij het besluit zelf een andere termijn vermeldt.

F72.3 De kerkenraden dragen zorg voor de uitvoering van de besluiten van de meerdere vergaderingen.

F72.4 Als een kerkenraad van oordeel is dat een besluit van de generale synode in strijd is met het Woord van God of de kerkorde en hij om die reden dat besluit niet kan uitvoeren, is hij gehouden tot het instellen van revisie volgens art. F81, met kennisgeving aan de classis. Met het oog op de gemeente kan de classis in de tussentijd adviezen of aanwijzingen geven.

F72.5 De uitvoering van een besluit kan niet van iemand, ambtsdrager of gemeentelid, worden verlangd, als dit hem persoonlijk in zijn geweten in strijd brengt met het Woord van God. De betrokkene dient bereid te zijn zich te verantwoorden volgens art. F73, F76 en F77.


Tekst gewijzigd door de generale synode van Meppel 2017 op 11 maart 2017. De oude tekst van F72.5 (als F72.4) luidde:

F72.4 De uitvoering van een besluit kan niet van iemand worden verlangd, als dit hem persoonlijk in zijn geweten in strijd brengt met Gods Woord. De betrokkene dient bereid te zijn zich te verantwoorden volgens art. F73, F76 en F77.

 

Kerkorde GKv (2014) F73

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F73

bezwaar

F73.1 Tegen een besluit van de kerkenraad staat bezwaar open bij de kerkenraad voor een gemeentelid en voor degene die persoonlijk belanghebbende is bij het besluit, indien de betrokkene van oordeel is dat het besluit:
a. in strijd is met het Woord van God of het kerkelijk recht, of
b. de opbouw van de gemeente schaadt, of
c. hem persoonlijk onrecht aandoet waarin hij niet kan berusten.

F73.2 Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. Betreft het een besluit als bedoeld in art. F71.5, dan geldt een bezwaartermijn van veertien dagen vanaf de eerste afkondiging. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking.

F73.3 Op een verzoek tot opschorting beslist de kerkenraad zo spoedig mogelijk. Tegen dit besluit is rechtstreeks beroep mogelijk volgens art. F76.

F73.4 De kerkenraad heroverweegt zijn eerder besluit op de gronden als vermeld in F73.1 en neemt een schriftelijke beslissing op het bezwaar.

F73.5 In zaken waarin de classis als eerste instantie een besluit neemt, geldt het recht van bezwaar overeenkomstig art. F73.1 tot en met F73.4 op dezelfde wijze.

 

Kerkorde GKv (2014) F74

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F74

kerkelijke rechtspraak

F74.1 De kerkelijke rechtspraak is een bijzondere taak van de meerdere kerkelijke vergaderingen in onderscheiding van hun reguliere besluitvorming.

F74.2 In een kerkelijk geschil dient de kerkelijke rechtsgang te worden gevolgd zoals in de volgende artikelen omschreven.

 

Kerkorde GKv (2014) F75

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F75

vrede door recht

F75.1 De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.

F75.2 Zij kenmerkt zich door bijbelse wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke en onpartijdige rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. het recht om zich te laten bijstaan door een adviseur of raadsman;
d. de mogelijkheid van het horen van getuigen;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. gelijke toegang tot relevante stukken voor beide partijen;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak;
h. het treffen van een voorziening in spoedeisende situaties;
i. het recht van wraking.

F75.3 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F76 tot en met F79.

 

Kerkorde GKv (2014) F76

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F76

beroep

F76.1 Tegen een beslissing op bezwaar van de kerkenraad staat beroep open op de classis op de gronden als vermeld in art. F73.1 voor het gemeentelid dat bezwaar heeft ingesteld en voor degene die persoonlijk belanghebbende is bij de beslissing.

F76.2 Tegen een besluit van de kerkenraad dat met goedkeuring van de classis is genomen en tegen een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F73.5 staat op gelijke wijze rechtstreeks beroep open op de particuliere synode.

F76.3 Het beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen zes weken na verzending van de beslissing op bezwaar en heeft geen opschortende werking.

F76.4 De uitspraak van de classis respectievelijk particuliere synode is bindend voor partijen.

 

Kerkorde GKv (2014) F77

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F77

hoger beroep

F77.1 Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak in beroep van de classis respectievelijk particuliere synode, staat hoger beroep open op de generale synode op de gronden als vermeld in art. F73.1.

F77.2 Het hoger beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen zes weken na verzending van de uitspraak in beroep en heeft geen opschortende werking.

F77.3 De uitspraak van de generale synode is bindend voor partijen.

 

Kerkorde GKv (2014) F78

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F78

herziening

F78.1 Herziening van een uitspraak in hoger beroep van de generale synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de uitspraak is beslist; en
b. indien er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de uitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

F78.2 De herzieningsuitspraak is bindend voor partijen.

 

Kerkorde GKv (2014) F79

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F79

rechtspraak in predikantszaken

F79.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B14 tot en met B22 staat, in afwijking van art. F76, voor de predikant rechtstreeks beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing of tot afzetting wordt ingesteld bij de particuliere synode;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing.

F79.2 Van een uitspraak van de commissie of van de particuliere synode staat voor de predikant en de kerkenraad hoger beroep open op de generale synode. Art. F77.3 is van overeenkomstige toepassing.

F79.3 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de rechtspraak in predikantszaken.

 

Kerkorde GKv (2014) F80

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F80

klachtrecht bij seksueel misbruik

F80 Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties volgens de generale regeling.

 

Kerkorde GKv (2014) F81

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

Artikel
F81

revisie

F81.1 Revisie kan worden verzocht van besluiten van de generale synode, voor zover het niet betreft uitspraken in hoger beroep.

F81.2 Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de generale synode.

F81.3 Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de generale synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.

F81.4 Een revisieverzoek wordt ingediend en door de generale synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.

 

Kerkorde GKv (2014) G82

G. materiële aangelegenheden

Artikel
G82

financiële bijdragen en onderlinge steun

G82.1 De kerkleden dragen naar vermogen bij aan de financiële instandhouding van de kerk.

G82.2 De kerken ondersteunen elkaar zo nodig in financiële zin.

 

Kerkorde GKv (2014) G83

G. materiële aangelegenheden

Artikel
G83

bestuur en beheer

G83.1 De kerkenraden, de classes, de particuliere synodes en de generale synode zorgen voor een behoorlijk bestuur en beheer in alle materiële aangelegenheden.

G83.2 Zij voorzien in een passende administratieve organisatie, waarin begrepen voorschriften omtrent de financiële administratie, de jaarrekening, het jaarverslag en de jaarlijkse begroting en zij waarborgen dat er sprake is van een deugdelijke periodieke financiële controle en toezicht.

G83.3 De kerkenraad legt jaarlijks aan de gemeente verantwoording af van zijn financieel beleid en beheer.

G83.4 Bij beslissingen met verstrekkende financiële gevolgen vraagt de kerkenraad vooraf de instemming van de gemeente. Art. F71.5 is hierop niet van toepassing.

 

Kerkorde GKv (2014) G84

G. materiële aangelegenheden

Artikel
G84

rechtspersoonlijkheid

G84.1 Overeenkomstig Nederlands recht komt rechtspersoonlijkheid toe aan:
a. de plaatselijke kerk;
b. de classis en de particuliere synode waarin de kerken regionaal en ressortaal zijn verenigd;
c. de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

G84.2 Bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E68.3, bezitten eveneens rechtspersoonlijkheid overeenkomstig Nederlands recht.

 

Kerkorde GKv (2014) G85

G. materiële aangelegenheden

Artikel
G85

vertegenwoordiging

G85.1 Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer gelden de volgende vertegenwoordigingsregels in en buiten rechte:
a. een kerk wordt vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd;
b. de classis respectievelijk de particuliere synode wordt vertegenwoordigd door twee of meer deputaten of andere personen die daartoe bij hun instructie of bij schriftelijk besluit zijn aangewezen en gevolmachtigd;
c. de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland worden vertegenwoordigd door twee of meer deputaten of andere personen die daartoe door de generale synode bij hun instructie of bij schriftelijk besluit zijn aangewezen en gevolmachtigd.

G85.2 De vertegenwoordiging in het statelijk rechtsverkeer in en buiten rechte van bijzondere kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen, als bedoeld in art. E68.3, wordt geregeld in hun statuut.

 

Kerkorde GKv (2014) H86

H. slotbepaling

Artikel
H86

vaststelling en wijziging kerkorde

H86.1 Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de generale synode van Harderwijk 2011-2012 en in tweede lezing door de generale synode van Ede 2014.

H86.2 Wijziging van de kerkorde kan alleen plaats vinden door de generale synode met inachtneming van de generale regeling.