Kerkorde PKN (2013) Ord. 4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

Artikel

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4.I.

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel
1-5

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-1-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 1.

Het kerkelijk karakter

Lid
1

De ambtelijke vergaderingen, waaraan de leiding in de kerk is toevertrouwd, verrichten hun werk luisterend naar de Heilige Schrift en in onderlinge saamhorigheid.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-1-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 1.

Het kerkelijk karakter

Lid
2

In de werkwijze van de ambtelijke vergaderingen dienen steeds zowel de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de ambtsdragers tezamen als ook de bijzondere verantwoordelijkheid van elk van de drie ambten tot hun recht te komen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-2-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 2.

Geheimhouding

Lid
1

Zij die een ambt dragen, zij die een dienst of functie vervullen en zij die vanwege gemeente of kerk een taak vervullen, zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle zaken die hun in de uitoefening van hun ambt, dienst, functie of taak ter kennis komen en een vertrouwelijk karakter dragen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-2-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 2.

Geheimhouding

Lid
2

Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan nadat hun ambt, dienst, functie of taak is beëindigd.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-3-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 3.

Ambtelijke vergaderingen

Lid
1

Van de kerkenraad worden de andere ambtelijke vergaderingen onderscheiden als meerdere vergaderingen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-3-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 3.

Ambtelijke vergaderingen

Lid
2

De ambtsdragers handelen in ambtelijke vergaderingen zonder last of ruggespraak.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-3 titel en lid 2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-3-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 3.

Ambtelijke vergaderingen

Lid
3

De bijeenkomsten van de meerdere vergaderingen zijn openbaar, tenzij de meerdere vergadering besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.
De bijeenkomsten van de brede moderamina van de meerdere vergaderingen zijn niet openbaar. Een breed moderamen kan besluiten leden van de kerk op hun verzoek tot een bijeenkomst toe te laten.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-4-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 4.

Kerkelijke lichamen

Lid
1

Indien in de orde van de kerk sprake is van kerkelijke lichamen, worden daaronder verstaan de ambtelijke vergaderingen en alle bij ordinantie, generale regeling of overgangsbepaling in het leven geroepen of erkende organen en colleges alsmede alle door ambtelijke vergaderingen of kerkelijke organen en colleges ingestelde vaste of tijdelijke commissies.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-4-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 4.

Kerkelijke lichamen

Lid
2

Bepalingen in regelingen van kerkelijke lichamen die in strijd zijn met hetgeen in de kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen is bepaald, hebben geen kracht. Bepalingen die in strijd komen met hetgeen in de kerkorde of de ordinanties wordt bepaald, verliezen op dat moment hun kracht.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-4-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-4-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 4.

Kerkelijke lichamen

Lid
3

Een lid van een kerkelijk lichaam verliest het lidmaatschap van dit lichaam op het moment dat dit lid niet langer voldoet aan de eisen die aan het lidmaatschap zijn gesteld.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-5-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 5.

Besluitvorming

Lid
1

In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-5-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 5.

Besluitvorming

Lid
2

Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-5-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 5.

Besluitvorming

Lid
3

Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-5-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 5.

Besluitvorming

Lid
4

Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-5-4, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-5-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

I. Algemeen

Artikel 5.

Besluitvorming

Lid
5

Voor besluitvorming in een vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-5-5, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4.II.

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel
6-13

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-6-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 6.

Samenstelling

Lid
1

Elke gemeente heeft een kerkenraad.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-6-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 6.

Samenstelling

Lid
2

De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-6-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 6.

Samenstelling

Lid
3

Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeerster zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-6-3a

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 6.

Samenstelling

Lid
3a

In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zitting.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-6-3a, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-6-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 6.

Samenstelling

Lid
4

In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan de kerkenraad — met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord — een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatseljke regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-6-4, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-6-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 6.

Samenstelling

Lid
5

Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-6-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 6.

Samenstelling

Lid
6

De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-6-7

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 6.

Samenstelling

Lid
7

De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en predikanten van de kerk die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-6-7, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-7-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 7.

Arbeidsveld

Lid
1

De kerkenraad heeft tot taak:
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
- het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
- de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
- het opzicht over de leden van de gemeente voorzover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
- de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
- het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
- het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
- het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
- het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-7-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 7.

Arbeidsveld

Lid
2

De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en na overleg met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van de gemeente voorzover een regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking heeft.
Deze regelingen zijn ten minste:
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-8-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 8.

Werkwijze

Lid
1

De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-8-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 8.

Werkwijze

Lid
2

De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-8-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-8-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 8.

Werkwijze

Lid
3

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-8-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 8.

Werkwijze

Lid
4

De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-8-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 8.

Werkwijze

Lid
5

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-8-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 8.

Werkwijze

Lid
6

De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld:
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-8-6, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-8-6a

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 8.

Werkwijze

Lid
6a

Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk maakt de kerkenraad een regeling voor de wijze waarop en met wie jaargesprekken worden gehouden, onder wie in elk geval de predikanten die in de gemeente werkzaam zijn en ook de kerkelijk werkers die in het ambt zijn bevestigd. In de jaargesprekken komt aan de orde de kwaliteit van het werk van de kerkenraad als geheel en van de betrokkenen in het bijzonder als ook het welbevinden van alle betrokkenen. De gelijkwaardigheid van de ambten bepaalt het karakter van de jaargesprekken.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-8-6a, besluit generale synode d.d. 26 april 2013, ingegaan 26 april 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-8-7

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 8.

Werkwijze

Lid
7

De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van:
- het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
- het toelaten van doopleden tot het avondmaal;
- het verlenen van actief en passief kiesrecht aan doopleden;
- de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
- het zegenen van andere levensverbintenissen dan en huwelijk van man en vrouw;
en ter zake van:
- de aanduiding van de naam van de gemeente;
- het voortbestaan van de gemeente;
- het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;
- de plaats van samenkomst van de gemeente;
- het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw;
zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-9-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 9.

Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad

Lid
1

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad.
Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een algemene kerkenraad.
Op de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad zijn de artikelen 6 tot en met 8 van overeenkomstige toepassing.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-9-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 9.

Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad

Lid
2

Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad op te stellen rooster uit zijn midden een of meer leden voor de algemene kerkenraad aan, met dien verstande dat in de algemene kerkenraad ten minste twee predikanten, drie ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen zitting hebben.
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht kunnen boventallig door de algemene kerkenraad aangewezen worden uit de ambtsdragers van de gemeente of verkozen worden uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, met dien verstande dat het aantal boventallige leden ten hoogste een derde deel is van het totaal aantal leden van de algemene kerkenraad.
Indien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de algemene kerkenraad blijven zij, in afwijking van het bepaalde in artikel 8-2 gedurende hun gehele ambtstermijn in functie.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-9-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-9-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 9.

Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad

Lid
3

Ter bespreking van de voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden roept de algemene kerkenraad een vergadering van alle ambtsdragers van de gemeente bijeen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-9-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 9.

Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad

Lid
4

De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad en anderzijds de wijkkerkenraden wordt aangegeven in een door de algemene kerkenraad in overleg met de wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraden alles omvatten wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort, met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene kerkenraad, waaronder, voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald:
- het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de algemene kerkenraad wordt toevertrouwd;
- het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid;
- de vermogensrechtelijke aangelegenheden;
- datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-10-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 10.

De kerkenraad met werkgroepen

Lid
1

De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad, met een aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-10-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 10.

De kerkenraad met werkgroepen

Lid
2

De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het in artikel 8-1 bepaalde ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-10-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 10.

De kerkenraad met werkgroepen

Lid
3

De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-10-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 10.

De kerkenraad met werkgroepen

Lid
4

Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit een aantal andere leden van de gemeente.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-10-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 10.

De kerkenraad met werkgroepen

Lid
5

Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente dan wel een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgeroep legt zich toe op het verrichten van een bepaalde taak in de gemeente.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-10-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 10.

De kerkenraad met werkgroepen

Lid
6

De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-10-7

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 10.

De kerkenraad met werkgroepen

Lid
7

De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen wordt aangegeven in een door de kerkenraad na overleg met de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen vast te stellen regeling met dien verstande dat
a. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:
- de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
- het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
- het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
- het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
- het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
en voorts, tenzij de kerkenraad een of meer van de volgende taken heeft opgedragen aan de kleine kerkenraad:
- het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
- het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering;
b. aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd:
- het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
- de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
- het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-10-7, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-10-8

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 10.

De kerkenraad met werkgroepen

Lid
8

In dit artikel kan in plaats van kerkenraad ook wijkkerkenraad of algemene kerkenraad worden gelezen met inachtneming van het in artikel 9-4 bepaalde ten aanzien van de verhouding tussen de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-11-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 11.

Gemeenschappelijke regeling

Lid
1

Een kerkenraad, college van kerkrentmeester of college van diakenen is bevoegd om tezamen met een kerkenraad, college van kerkrentmeesters respectievelijk college van diakenen van een of meer andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling te treffen, waarbij taken en bevoegdheden van de betrokken kerkenraden of colleges worden overgedragen aan een door de desbetreffende kerkenraden of colleges uit hun midden in te stellen gezamenlijke commissie.
Voor een besluit van een college van kerkrentmeesters of van diakenen tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling is voorafgaande instemming van de kerkenraad vereist.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-11-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 11.

Gemeenschappelijke regeling

Lid
2

Van de in lid 1 bedoelde bevoegdheid kan uitsluitend gebruik gemaakt worden indien de desbetreffende taak beter gemeenschappelijk met andere gemeenten kan worden verricht.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-11-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 11.

Gemeenschappelijke regeling

Lid
3

De vaststelling van een zodanige gemeenschappelijke regeling kan alleen plaatsvinden met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-11-3, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-11-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 11.

Gemeenschappelijke regeling

Lid
4

Beëindiging van de gemeenschappelijke regeling door een of meer van de betrokkenen is alleen mogelijk indien voorzien is in een regeling van de gevolgen van deze beëindiging. Op het besluit tot beëindiging is het bepaalde in lid 1 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-12-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 12.

Consulent en vervanging

Lid
1

De kerkenraad wordt bijgestaan door een predikant van de kerk als consulent indien
- er aan de gemeente of de wijkgemeente geen predikant voor gewone werkzaamheden verbonden is;
- de predikant ten gevolge van ziekte gedurende een periode van meer dan twee maanden verhinderd is de ambtelijke werkzaamheden te verrichten;
- de predikant op grond van ordinantie 3-19 vrijstelling van werkzaamheden is verleend;
- de predikant op grond van een beslissing in het kader van ordinantie 10 niet bevoegd is het ambt te vervullen dan wel de ambtelijke bevoegdheden uit te oefenen.1


1 Wijziging kerkorde 4-12-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-12-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 12.

Consulent en vervanging

Lid
2

De kerkenraad kan op zijn verzoek ook in andere gevallen waarin de predikant afwezig is of verhinderd is de ambtelijke werkzaamheden te verrichten, worden bijgestaan door een predikant van de kerk als consulent, zulks ter beoordeling van het breed moderamen van de classicale vergadering.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-12-, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-12-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 12.

Consulent en vervanging

Lid
3

De bijstand bedoeld in de leden 1 en 2 houdt in
− het adviseren van de kerkenraad;
− bij het beroepen van een predikant het begeleiden van het beroepingswerk.
Deze bijstand wordt gegeven gedurende een door de generale regeling te bepalen maximum aantal uren die in mindering komen op de arbeidstijd voor de ambtelijke werkzaamheden in de eigen gemeente van de consulent.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-12-3, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-12-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 12.

Consulent en vervanging

Lid
4

De consulent wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad en zijn moderamen en heeft in die vergaderingen een adviserende stem. De consulent kan door de kerkenraad tot preses worden verkozen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-12-4, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-12-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 12.

Consulent en vervanging

Lid
5

In afwijking van het in lid 3 bepaalde wordt bij het beroepen van een predikant door een evangelisch-lutherse gemeente het beroepingswerk begeleid door de president van de evangelisch-lutherse synode of een door deze aan te wijzen predikant van de kerk die als consulent fungeert.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-12-5, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-12-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 12.

Consulent en vervanging

Lid
6

Voor zover de in lid 3 bedoelde bijstand langer duurt dan de in de generale regeling te bepalen periode, is een vergoeding verschuldigd aan de eigen gemeente van de consulent overeenkomstig het bepaalde in de generale regeling. Over werkzaamheden die niet aan de omschrijving in de leden 3, 4 en 5 voldoen, worden afspraken gemaakt in de vorm van een opdracht tot het verrichten van hulpdiensten overeenkomstig de regeling voor nevenwerkzaamheden.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-12-6, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-12a-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 12a.

Vrijstelling van werkzaamheden

Lid
1

Indien in een gemeente spanningen optreden in verband met ontwikkelingen in de gemeente of het functioneren van een of meer leden van de kerkenraad niet zijnde de predikant kan het breed moderamen van de classicale vergadering bepalen dat de betreffende ambtsdrager(s) zich gedurende enige tijd geheel of gedeeltelijk hebben te onthouden van ambtswerkzaamheden.
Een besluit daartoe kan eerst worden genomen na overleg met de kerkenraad en de betreffende ambtsdragers en met het regionale collge voor de visitatie en, in geval van ambtsdragers die verbonden zijn aan een evangelisch-lutherse gemeente, in overleg met de evangelisch-lutherse synodale commissie.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-12a, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-12a-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 12a.

Vrijstelling van werkzaamheden

Lid
2

In het besluit wordt aangegeven voor welke periode de maatregel geldt, op welke leden van de kerkenraad hij van toepassing is, van welke werkzaamheden de betreffende ambtsdragers zich hebben te onthouden en zo nodig hoe in de noodzakelijke werkzaamheden dient te worden voorzien.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-12a, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-13-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

II. De kerkenraad

Artikel 13.

Kerkenraad met gedelegeerden

Lid
1

De generale synode is bevoegd op verzoek van het breed moderamen van de classicale vergadering, indien het functioneren van de kerkenraad zodanig is verstoord dat daardoor het leven en werken van de gemeente worden ontwricht en indien toepassing van andere kerkordelijke mogelijkheden niet toereikend is of niet tot een oplossing heeft geleid, om gedurende een tijdvak van telkens ten hoogste twee jaar taken van de kerkenraad die niet achterwege kunnen blijven geheel of gedeeltelijk te doen verrichten door een aantal door de generale synode uit de ambtsdragers of voormalige ambtsdragers van de kerk aan te wijzen gedelegeerden, die daarbij handelen na overleg met de kerkenraad.
Een besluit daartoe kan eerst worden genomen
− nadat op het breed moderamen een beroep gedaan is door een deel van de kerkenraad of door een deel van de gemeente,
− na overleg met het regionale college voor de visitatie dat tevoren kerkenraad en gemeente hoort, en
− waar het een evangelisch-lutherse gemeente betreft bovendien na overleg met de evangelisch-lutherse synodale commissie.
Het verzoek van het breed moderamen van de classicale vergadering is niet vatbaar voor revisie en evenmin voor heroverweging door de classicale vergadering.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-13, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4.III.

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel
14-21

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-14-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 14.

Samenstelling

Lid
1

De classicale vergadering wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de tot de classis behorende gemeenten.
De afgevaardigden worden aangewezen door de kerkenraden.
Vanuit de gemeenten met wijkgemeenten geschiedt de afvaardiging door de wijkkerkenraden.
De classicale vergadering wijst tevens twee leden aan uit de predikanten met bijzondere opdracht en predikanten in algemene dienst die aan een tot de classis behorende gemeente of aan de classis verbonden zijn, dan wel lid zijn van een tot de classis behorende gemeente.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-14-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 14.

Samenstelling

Lid
2

Elke kerkenraad of wijkkerkenraad vaardigt uit zijn midden één ambtsdrager af.
De classicale vergadering kan in de regeling voor haar wijze van werken bepalen dat elke kerkenraad of wijkkerkenraad uit zijn midden twee ambtsdragers afvaardigt.
Bij toepassing van artikel 6-4 kan in de plaatselijke regeling worden vastgelegd dat de kerkenraad uit zijn midden één ambtsdrager afvaardigt.
De afgevaardigden worden aangewezen voor vier jaar.
Elk jaar treedt een vierde van het aantal leden van de classicale vergadering af.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-14-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-14-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 14.

Samenstelling

Lid
3

De afvaardiging geschiedt aan de hand van een door het breed moderamen van de classicale vergadering op te stellen rooster dat voor elke kerkenraad aangeeft wanneer hij een predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester of een diaken dient af te vaardigen. Dit rooster wordt zo opgesteld, dat per tien ambsdragers er ten naaste bij drie predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen van de classicale vergadering deel uitmaken.
Het breed moderamen is bevoegd om afwijking van het rooster toe te staan, met dien verstande dat van de classicale vergadering met per tien ambtsdragers zo mogelijk twee predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen van de classicale vergaderingen deel uitmaken.
Kerkenraden die een predikant dienen af te vaardigen, vaardigen zolang er geen predikant voor gewone werkzaamheden aan de gemeente verbonden is, hetzij een ouderling die niet tevens kerkrentmeester is, hetzij de consulent indien deze niet door een andere kerkenraad is afgevaardigd, naar de classicale vergadering af.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-14-3, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-14-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 14.

Samenstelling

Lid
4

Bij verhindering van een afgevaardigde wijst de kerkenraad uit zijn midden een vervanger aan.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-14-2 t/m 4, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-14-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 14.

Samenstelling

Lid
5

Ambtsdragers die niet zijn afgevaardigd, kunnen door de classicale vergadering worden toegelaten als adviserende leden.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-14-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 14.

Samenstelling

Lid
6

De classicale vergadering bepaalt in haar regeling voor haar wijze van werken wie, naast de afgevaardigden van de classicale vergadering naar de generale synode, als adviseurs aan de beraadslagingen van de classicale vergadering deelnemen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-15-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 15.

Arbeidsveld

Lid
1

De classicale vergadering heeft tot taak:
- het leiding gevan aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis;
- het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten, het verlenen van bijstand aan de gemeenten bij de vervulling van hun missionaire roeping — daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn — en waar nodig het zelf gestalte gven aan de missionaire arbeid binnen de classis;
- het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten;
- het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen, het advies en hulp bieden aan de kerkenraden, het vaststellen van de grenzen tussen de plaatselijke gemeenten in het ressort van de classis;
- het uitspreken jegens de generale synode van wat er leeft in de kerkenraden en de gemeenten die tot de classis behoren, het geven van consideraties over haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde, het behandelen van de verslagen van haar afgevaardigden naar de generale synode;
- het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd.
De classicale vergadering doet bij de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen de classis voorkomende kerkelijke verscheidenheid.1, 2


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-15-1, besluit generale synode d.d. 16 november 2007, ingegaan 1 december 2007.
2 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-15-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-15-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 15.

Arbeidsveld

Lid
2

De afgevaardigden naar de classicale vergadering brengen verslag uit aan de kerkenraden over hetgeen door de classicale vergadering is gedaan.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
1

De classicale vergadering komt ten minste drie maal per jaar bijeen.
Voorts komt zij bijeen in buitengewone zitting op verzoek van ten minste vijf kerkenraden uit de classis of op verzoek van de generale synode, aan welk verzoek binnen zes weken nadat het verzoek is binnengekomen, gevolg moet worden gegeven.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
2

De classicale vergadering kiest jaarlijks onder leiding van de aftredende preses uit haar midden een moderamen, bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor, met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-16-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
3

Preses en scriba kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 2, gekozen worden uit de ambtsdragers uit de classis, waarbij het bepaalde in ordinantie 3-7-3 van overeenkomstige toepassing is. Zij hebben dan in de classicale vergadering en in haar breed moderamen een adviserende stem.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
4

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de classicale vergadering en haar breed moderamen, het opmaken van een aan de kerkenraden toe te zenden verslag van de bijeenkomsten van de classicale vergadering, het uitvoeren van die besluiten van de classicale vergadering en haar breed moderamen waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoordelijkheid aan het breed moderamen, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
Het moderamen brengt regelmatig rapport van zijn werkzaamheden uit aan het breed moderamen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
5

In dezelfde bijeenkomst waarin de moderamenleden worden gekozen, wordt op dezelfde wijze voor de tijd van een jaar een aantal andere leden van de classicale vergadering gekozen die met het moderamen het breed moderamen vormen.
Het breed moderamen wordt zo samengesteld dat tenminste twee predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en twee diakenen van het breed moderamen deel uitmaken.
Ten behoeve van de vergaderingen van het breed moderamen wordt voor elk lid daarvan uit de classicale vergadering een secundus gekozen die aan dezelfde vereisten voldoet als de primus en die bij verhindering of ontstentenis van deze als primus fungeert.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-16-5, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
6

Het breed moderamen is belast met:
− het in naam van en in verantwoording aan de classicale vergadering leiding geven aan en coördineren van de arbeid van de organen van bijstand van de classicale vergadering;
− het bevorderen van de saamhorigheid en de gezamenlijke bezinning van de predikanten door hen samen te brengen in werkgemeenschappen;
− het verrichten van wat naar de orde van de kerk aan de classicale vergadering is opgedragen, voor zover dat hem door de classicale vergadering wordt gedelegeerd en
− met inachtneming van het overigens in de ordinanties bepaalde, in samenwerking met andere brede moderamina in het classicaal-regionaal overlegorgaan,
 − de kerkvisitatie;
 − het opzicht;
 − de behandeling van beheerszaken en
 − de behandeling van bezwaren en geschillen.
Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van zijn werkzaamheden.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-16-6, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-7

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
7

Als een kerkenraad of ambtsdrager zich bezwaard voelt door een besluit van het breed moderamen van de classicale vergadering dat met betrekking tot een kerkenraad of gemeente is genomen op grond van ordinantie 2 of ordinantie 4, staat geen revisie open maar kan wel heroverweging van dat besluit gevraagd worden aan de classicale vergadering. Overigens is ord. 12-12-1 t/m 4 van overeenkomstige toepassing.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-16-7, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-8

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
8

De classicale vergadering en haar breed moderamen worden in hun arbeid ondersteund vanuit de dienstenorganisatie van de kerk.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-16-8, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-9

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
9

De classicale vergadering en haar breed moderamen kunnen zich in hun arbeid laten bijstaan door commissies die door de classicale vergadering worden ingesteld en werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-16-10

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
10

De classicale vergadering maakt een regeling voor haar wijze van werken waarin in ieder geval worden geregeld: het bijeenroepen van haar vergaderingen en die van haar breed moderamen, de agendering, de voorbereiding en de wijze van de verkiezing van de leden van het moderamen en het breed moderamen, de voorzieningen die getroffen worden voor de archieven, en de controle van alle financiële handelingen door of namens haar uitgevoerd.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-17-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 17.

Ringverbanden

Lid
1

Het breed moderamen van de classicale vergadering kan op verzoek van een aantal kerkenraden of wijkkerkenraden de betrokken gemeenten samenbrengen in een ringverband.
Het breed moderamen van de classicale vergadering kan ook een gemeente of wijkgemeente die behoort tot een aangrenzende classis, in zulk een ringverband opnemen wanneer daarom wordt verzocht door haar kerkenraad of wijkkerkenraad en met goedvinden van het breed moderamen van de betrokken classicale vergadering.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-17-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-17-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 17.

Ringverbanden

Lid
2

De in een ringverband samenwerkende gemeenten komen bijeen tot onderlinge opbouw, onder meer door zich gezamenlijk te bezinnen op in deze gemeenten levende vragen met betrekking tot het leven en werken van de kerk en de gemeenten.
Wanneer een ringverband zijn overwegingen ten aanien van vragen van belijdenis en kerkorde die door de generale synode aan de classicale vergadering ter consideratie zijn voorgelegd, kenbaar wenst te maken, brengt het deze overwegingen ter bespreking in de classicale vergadering.
Tevens heeft het ringverband tot taak de regeling van de waarneming van het werk van de predikant in  die tot het ringverband behorende gemeenten of wijkgemeenten in de situaties zoals beschreven in artikel 12-1, met inbegrip van het aanwijzen van een consulent voor elk van die gemeenten.
Het ringverband brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van zijn werkzaamheden. In dit verslag is opgenomen een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van het ringverband.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-17-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-17-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 17.

Ringverbanden

Lid
3

Het ringverband maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: de samenstelling van zijn vergadering, het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de leiding van zijn vergaderingen, de agendering en de verdeling van de gemaakte kosten over de in het ringverband samenwerkende gemeenten en wijkgemeenten.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-18-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 18.

Werkgemeenschappen van predikanten

Lid
1

Het breed moderamen van de classicale vergadering stelt binnen het ressort van de classis een of meer werkgemeenschappen van predikanten in. Alle predikanten die werkzaam zijn binnen een door het breed moderamen van de classicale vergadering daartoe aangewezen gebied nemen deel aan de werkzaamheden van de betrokken werkgemeenschap. Predikanten met bijzondere opdracht die werkzaam zijn in een groter gebied alsmede predikanten in algemene dienst nemen deel aan de werkzaamheden van de werkgemeenschap van het gebied waarin zij hun werkzaamheden in hoofdzaak uitoefenen, dan wel waarbinnen zij woonachtig zijn. Kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een gemeente in het betrokken gebied, worden uitgenodig om aan de werkzaamheden van de werkgemeenschap deel te nemen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-18, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-18-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 18.

Werkgemeenschappen van predikanten

Lid
2

De werkgemeenschap heeft in het bijzonder tot taak:
− de onderlinge opbouw van het geestelijk leven van haar leden met het oog op het werk waarmee zij zijn belast;
− het bevorderen van pastorale zorg voor haar leden;
− de bezinning op de versterking van het geestelijk leven van de gemeenten en het uitwisselen van de daaromtrent opgedane ervaringen;
− de gezamenlijke bestudering van themata die voor het werk van de predikant van belang zijn;
− het regelen van de waarneming van het werk van de predikant in de gemeenten en wijkgemeenten in de situaties zoals beschreven in artikel 12-1, met inbegrip van het aanwijzen van een consulent voor elk van die gemeenten, voor zover een en ander niet opgedragen is aan een ringverband.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-18, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-19-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 19.

Samenwerking in een classicaal-regionaal overlegorgaan

Lid
1

De brede moderamina van de classicale vergaderingen in een door de kleine synode aangewezen regio werken samen in een classicaal-regionaal overlegorgaan voor hun arbeid betreffende
- de kerkvisitatie;
- het opzicht;
- de behandeling van beheerszaken en
- de behandelng van bezwaren en geschillen.
Het classicaal-regionaal overlegorgaan kan uitspreken jegens de generale synode welke behoeften er leven in de kerkenraden, gemeenten en classes ter zake van de opbouw van de gemeenten en de classes.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-19, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-19-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 19.

Samenwerking in een classicaal-regionaal overlegorgaan

Lid
2

De leden van het classicaal-regionaal overlegorgaan worden uit hun midden aangewezen door de brede moderamina van de classicale vergaderingen die in de regio samenwerken.
De evangelisch-lutherse synode kan bovendien een of twee evangelisch-lutherse ambtsdragers die wonen binnen de regio tot lid van het classicaal-regionaal overlegorgaan aanwijzen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-19, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-19-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 19.

Samenwerking in een classicaal-regionaal overlegorgaan

Lid
3

Het classicaal-regionaal overlegorgaan maakt een regeling voor zijn samenstelling en wijze van werken.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-19, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-19-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 19.

Samenwerking in een classicaal-regionaal overlegorgaan

Lid
4

Het classicaal-regionaal overlegorgaan werkt onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de classicale vergaderingen die het regionaal verband vormen en brengt jaarlijks verslag uit aan deze vergaderingen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-19, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-19-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 19.

Samenwerking in een classicaal-regionaal overlegorgaan

Lid
5

Het classicaal-regionaal overlegorgaan wordt in zijn arbeid ondersteund vanuit de dienstenorganisatie van de kerk.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-19, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-20-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 20.

Regionale colleges

Lid
1

De kerk kent voor het werk van de kerk in een door de kleine synode aangewezen regio
- het regionale college voor de visitatie en
- het regionale college voor de behandeling van beheerszaken
alsmede
- het regionale college voor het opzicht en
- het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-20-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 20.

Regionale colleges

Lid
2

Tenzij in de orde van de kerk anders is aangegeven, worden de leden van de regionale colleges benoemd door het classicaal-regionaal overlegorgaan uit de leden van de kerk. Zij worden benoemd voor de tijd van vier jaar en kunnen voor een aansluitende periode van ten minste twee jaar en ten hoogste vier jaar worden herbenoemd, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren lid van het college kunnen zijn.
Het classicaal-regionaal overlegorgaan wijst de voorzitter van een regionaal college aan.
Elk regionaal college brengt periodiek verslag van zijn werkzaamheden uit aan het classicaal-regionaal overlegorgaan.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-20-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, deels ingegaan 30 april 2012 en deels 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-21-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 21.

Les Eglises Wallonnes

Lid
1

De Waalse gemeenten komen samen in een classicale vergadering, de Réunion Wallonne genaamd.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-21-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 21.

Les Eglises Wallonnes

Lid
2

De Réunion Wallonne heeft een breed moderamen dat onder de naam Commission Wallonne alles verricht wat in de ordinanties wordt opgedragen aan het breed moderamen van de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-21-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 21.

Les Eglises Wallonnes

Lid
3

De Réunion Wallonne werkt met een aantal brede moderamina van de classicale vergaderingen samen in een van de classicaal-regionale overlegorganen en is bevoegd met medewerking van het classicaal-regionaal overlegorgaan voor de behandeling van de beheerszaken van de Waalse gemeenten een college in te stellen, waarvan de leden door haar worden benoemd. Dit college doet jaarlijks verslag aan het classicaal-regionaal overlegorgaan.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-21-3, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-21-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 21.

Les Eglises Wallonnes

Lid
4

De visitatie in de Waalse gemeenten vindt plaats door de door de Réunion Wallonne volgens ordinantie 10-3-4 benoemde visitatoren.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-21-4, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-21-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 21.

Les Eglises Wallonnes

Lid
5

De Réunion Wallonne is bevoegd eigen voorzieningen te treffen ten behoeve van de eredienst in de Waalse gemeenen inzake de bijbelvertaling, het psalm- en gezangboek en de orden van dienst.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-21-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 21.

Les Eglises Wallonnes

Lid
6

(vervallen)1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-21-6, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4.IV.

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel
22-24

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-22-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 22.

Samenstelling

Lid
1

De leden van de evangelisch-lutherse synode worden gekozen uit en door hen die zijn opgenomen in het register van evangelisch-lutherse leden van de kerk.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-22-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 22.

Samenstelling

Lid
2

De evangelisch-lutherse synode bestaat uit achttien leden, te weten zes predikanten en twaalf niet-predikanten.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-22-2, besluit generale synode d.d. 7 november 2008, ingegaan 7 november 2008.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-22-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 22.

Samenstelling

Lid
3

De leden van de evangelisch-lutherse synode worden allen tegelijkertijd gekozen voor de tijd van vier jaar.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-22-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 22.

Samenstelling

Lid
4

Naast de leden van de evangelisch-lutherse synode worden als hun plaatsvervangers drie predikanten en zes niet-predikanten gekozen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-22-4, besluit generale synode d.d. 7 november 2008, ingegaan 7 december 2008.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-22-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 22.

Samenstelling

Lid
5

De verkiezing geschiedt volgens een door de evangelisch-lutherse synode vast te stellen en bij de regeling voor haar wijze van werken behorende, afzonderlijke regeling voor de verkiezing van de leden van de synode.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-22-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 22.

Samenstelling

Lid
6

Als adviseurs nemen volgens de regeling voor de wijze van werken van de evangelisch-lutherse synode aan de beraadslagingen van de evangelisch-lutherse synode deel de hoogleraren van het evangelisch-luthers seminarium, een daartoe aangewezen kerkmusicus, een van de leden van elk van de organen van bijstand van de synode, de afgevaardigden van de synode naar de generale synode en de afgevaardigden van de evangelisch-lutherse synode naar de assemblee en de andere bestuursorganen van de Lutherse Wereld Federatie, voorzover zij niet reeds deel uitmaken van de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-23-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 23.

Arbeidsveld

Lid
1

De evangelisch-lutherse synode heeft tot taak:
- het zorg dragen voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie;
- het leiding geven aan het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen en het onderhouden van contact met de evangelisch-lutherse gemeenten en de evangelisch-lutherse leden van de kerk, onder meer door
 - het periodiek bijeenroepen van een gezamenlijke vergadering;
 - het begeleiden en versterken van levende evangelisch-lutherse gemeenschappen;
 - het direct betrokken zijn bij het beroepingswerk van een evangelisch-lutherse gemeente, zoals geregeld in ordinantie 3-3;
- het zorg dragen voor de toerusting van de evangelisch-lutherse leden van de kerk alsmede het bijdragen aan de toerusting van de leden van de kerk inzake de evangelisch-lutherse traditie;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van de arbeid van de evangelisch-lutherse synode;
- het onderhouden van contacten met het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit inzake de uitvoering van het in de Generale regeling opleiding predikanten bepaalde ter zake van de taak van de Protestantse Theologische Universiteit als bedoeld in ordinantie 13-2-4;1
- het onderhouden van contacten met evangelisch-lutherse instellingen;
- het adviseren van de colleges voor visitatie, van de colleges voor het opzicht en van de colleges voor de behandeling van beheerszaken in die gevallen als bepaald in de ordinanties, alsmede indien een betrokken kerkenraad, ambtsdrager of gemeentelid zich wendt tot de evangelisch-lutherse synode;
- het bijhouden van het register van de evangelisch-lutherse leden van de kerk;
- het geven van consideraties over vragen van belijden en kerkorde haar door de generale synode voorgelegd;
- het aanwijzen van haar afgevaardigden naar de generale synode, het uitspreken jegens de generale synode van wat er leeft in de evangelisch-lutherse gemeenten, het behandelen van de verslagen van haar afgevaardigden naar de generale synode en het informeren van de generale synode over de werkzaamheden van de evangelisch-lutherse synode;
- het onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie;
- het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd.


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-23-1, besluit generale synode d.d. 7 april 2006, ingegaan 1 december 2006.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-23-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 23.

Arbeidsveld

Lid
2

Een wijziging in de ordinanties betreffende de evangelisch-lutherse leden van de kerk, de evangelisch-lutherse gemeenten en de evangelisch-lutherse synode kan pas in eerste lezing worden vastgesteld na overleg met en voorafgaand advies van de evangelisch-lutherse synode.
Een wijziging van dit artikel kan eerst in eerste lezing worden vastgesteld na instemmend advies van de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-24-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 24.

Werkwijze

Lid
1

De evangelisch-lutherse synode komt ten minste twee maal per jaar bijeen.
Voorts komt zij bijeen in buitengewone zitting op verzoek van ten minste zes leden van de synode of op verzoek van de generale synode, aan welk verzoek binnen zes weken nadat het verzoek is binnengekomen gevolg moet worden gegeven.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-24-1, besluit generale synode d.d. 7 november 2008, ingegaan 7 november 2008.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-24-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 24.

Werkwijze

Lid
2

Op de eerste bijeenkomst na de verkiezing als bedoeld in artikel 22-3 kiest de evangelisch-lutherse synode onder leiding van de afgetreden president uit haar midden een president, een vice-president en een secretaris, met dien verstande dat in elk geval de president uit de predikanten wordt gekozen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-24-2, besluit generale synode d.d. 7 november 2008, ingegaan 7 november 2008.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-24-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 24.

Werkwijze

Lid
3

In dezelfde bijeenkomst waarin de president, de vice-president en de secretaris worden gekozen, worden op dezelfde wijze voor de tijd van vier jaar nog twee andere leden van de evangelisch-lutherse synode gekozen die met de in het vorig artikellid gekozenen het moderamen van de evangelisch-lutherse synode, de synodale commissie genaamd, vormen.
In de synodale commissie hebben tenminste twee predikanten en tenminste twee niet-predikanten van de evangelisch-lutherse synode zitting.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-24-3, besluit generale synode d.d. 7 november 2008, ingegaan 7 november 2008.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-24-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 24.

Werkwijze

Lid
4

De synodale commissie heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de evangelisch-lutherse synode, het voeren van overleg met het moderamen van de generale synode en voorts de uitvoering van de besluiten van de evangelisch-lutherse synode waarvoor geen anderen aangewezen zijn en van zaken die geen uitstel gedogen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-24-4, besluit generale synode d.d. 7 november 2008, ingegaan 7 november 2008.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-24-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 24.

Werkwijze

Lid
5

De synodale commissie is voorts belast met het verrichten van wat naar de orde van de kerk aan de evangelisch-lutherse synode is opgedragen, voorzover dat haar door de evangelisch-lutherse synode wordt gedelegeerd.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-24-5, besluit generale synode d.d. 7 november 2008, ingegaan 7 november 2008.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-24-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 24.

Werkwijze

Lid
6

De evangelisch-lutherse synode en de synodale commissie kunnen zich in hun arbeid laten bijstaan door commissies die door de synode worden ingesteld en werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de synode.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-24-7

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

IV. De evangelisch-lutherse synode

Artikel 24.

Werkwijze

Lid
7

De evangelisch-lutherse synode maakt een regeling voor haar wijze van werken, waarin in ieder geval worden geregeld: het bijeenroepen van haar vergaderingen en die van de synodale commissie, de agendering, de voorzieningen die getroffen worden voor de archieven, en de controle van alle financiële handelingen door of namens haar uitgevoerd.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4.V.

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel
25-29

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-25-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 25.

Samenstelling

Lid
1

De generale synode wordt gevormd door de ambtsdragers die zijn afgevaardigd door de classicale vergaderingen en door de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-25-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 25.

Samenstelling

Lid
2

Elke classicale vergadering vaardigt één ambtsdrager uit de classis af.
De evangelisch-lutherse synode vaardigt vijf ambtsdragers uit haar leden af.
De afgevaardigden worden aangewezen voor vijf jaar.
Elk jaar treedt een vijfde van het aantal leden van de generale synode af.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-25-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-25-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 25.

Samenstelling

Lid
3

De afvaardiging geschiedt aan de hand van een door de kleine synode op te stellen rooster dat voor elke classicale vergadering aangeeft wanneer zij een dienstdoend predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester of een diaken dient af te vaardigen. Dit rooster wordt zo opgesteld dat per tien ambtsdragers er ten naaste bij drie predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen van de generale synode deel uitmaken.
De kleine synode is bevoegd om afwijking van het rooster toe te staan, met dien verstande dat van de generale synode tenminste 18 predikanten, 12 ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, 12 ouderlingen-kerkrentmeester en 18 diakenen deel uitmaken.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-25-3, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-25-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 25.

Samenstelling

Lid
4

De classicale vergaderingen en de evangelisch-lutherse synode wijzen naast elke afgevaardigde een secundus aan die aan dezelfde vereisten voldoet als de primus en die bij verhindering of ontstentenis van deze als primus fungeert.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-25-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 25.

Samenstelling

Lid
5

Wanneer de kleine synode constateert dat de samenstelling van de generale synode zodanig is dat de aantallen synodeleden, gerekend naar hun behoren tot een protestantse gemeente, een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk of een evangelisch-lutherse gemeente naar verhouding sterk afwijken van de aantallen tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse gemeenten, kan ter correctie de kleine synode ten hoogste tien classicale vergaderingen aanwijzen opdat die naast de reeds door hen afgevaardigde synodeleden een tweede synodelid afvaardigen, waarbij de kleine synode bepaalt of deze van een protestantse gemeente, een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk dan wel een evangelisch-lutherse gemeente ambtsdrager is en of deze een predikant, een ouderling die niet tevens kerkrentmeester is, een ouderling-kerkrentmeester dan wel een diaken dient te zijn.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-25-5, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-25-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 25.

Samenstelling

Lid
6

De generale synode bepaalt in haar regeling voor haar wijze van werken wie als adviseurs aan de beraadslagingen van de generale synode deelnemen.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-26-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 26.

Arbeidsveld

Lid
1

De generale synode heeft tot taak:
- het leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen;
- het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten;
- het bevorderen van de eenheid van de kerk;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de kerk in haar geheel;
- het zoeken en bevorderen van de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking met andere kerken van Jezus Christus;
- het vaststellen van de generale regelingen, voor zover dit in artikel 27 niet is opgedragen aan de kleine synode;
- het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd.
De generale synode doet in de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen de kerk voorkomende kerkelijke verscheidenheid.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-26-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-26-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 26.

Arbeidsveld

Lid
2

De afgevaardigden naar de generale synode brengen verslag uit aan de classicale vergaderingen en de evangelisch-lutherse synode over hetgeen door de generale synode is gedaan.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-27-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 27.

Werkwijze

Lid
1

De generale synode komt ten minste twee maal per jaar bijeen.
Voorts komt zij bijeen in buitengewone zitting op verzoek van ten minste zeven classicale vergaderingen of krachtens een besluit van de kleine synode. Aan een daartoe strekkend verzoek of besluit moet binnen zes weken nadat het verzoek is binnengekomen of het besluit is genomen, gevolg worden gegeven.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-27-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 27.

Werkwijze

Lid
2

De generale synode heeft een moderamen dat gevormd wordt door de preses, de scriba, de assessor I, de assessor II en de assessor III.
Preses en assessor I worden gekozen voor een periode van vijf jaar uit het midden van de synode. Indien hun zittingstermijn als afgevaardigd synodelid afloopt, blijven zij, zolang zij ambtsdrager zijn, voor de rest van die periode in functie. Van de preses en de assessor I is er tenminste één predikant.
Assessor II en III worden gekozen voor twee jaar uit het midden van de synode en zijn herkiesbaar.
De scriba wordt voor vijf jaar benoemd uit de predikanten van de kerk en kan eenmaal worden herbenoemd.
Moderamenleden die niet tot de afgevaardigden behoren hebben in de vergaderingen van de synode en de kleine synode een adviserende stem.
Taken en bevoegdheden van de scriba worden nader geregeld in een door de generale synode vast te stellen instructie.
De generale synode legt in de door haar op te stellen regeling voor haar wijze van werken nader vast hoe gehandeld zal worden wanneer in het moderamen een tussentijdse vacature ontstaat of wanneer de continuïteit binnen het moderamen in gevaar komt.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-27-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011 en 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-27-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 27.

Werkwijze

Lid
3

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de generale synode en van de kleine synode en voorts de uitvoering van die besluiten van de generale synode waarvoor geen anderen aangewezen zijn.
In het bijzonder kan het moderamen worden belast, onder verantwoording aan de kleine synode, met het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
Het moderamen brengt regelmatig rapport van zijn werkzaamheiden uit aan de kleine synode.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-27-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 27.

Werkwijze

Lid
4

Naast de moderamenleden worden jaarlijks voor de tijd van een jaar nog vijftien andere leden van de generale synode gekozen die met het moderamen het breed moderamen, de kleine synode genaamd, vormen.
De kleine synode wordt zo samengesteld dat ten minste vier predikanten, vier ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, vier ouderlingen-kerkrentmeester en vier diakenen van de kleine synode deel uitmaken.
In de kleine synode heeft ten minste één evangelisch-luthers lid van de generale synode zitting. De kleine synode voegt daar indien nodig een of twee leden van de evangelisch-lutherse synode als adviserend lid aan toe, met dien verstande dat de kleine synode altijd tenminste drie leden van de evangelisch-lutherse synode als lid dan wel adviserend lid telt.
Ten behoeve van de vergaderingen van de kleine synode wordt voor elk lid daarvan uit de generale synode een secundus gekozen die aan dezelfde vereisten voldoet als de primus en die bij verhindering of ontstentenis van deze als primus fungeert.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-27-4, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-27-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 27.

Werkwijze

Lid
5

De kleine synode is belast met:
− het in naam van en in verantwoording aan de generale synode leiding geven aan en coördineren van de arbeid van de organen van bijstand van de generale synode;
− het verrichten van wat naar de orde van de kerk aan de generale synode is opgedragen, voorzover dat haar door de generale synode wordt gedelegeerd;
− het vaststellen van de generale regeling rechtspositie predikanten, de generale regeling predikantspensioenen, de generale regeling rechtspositie medewerkers en de generale regeling kerkmusici.
De kleine synode legt van haar werkzaamheden verantwoording af aan de generale synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-27-5, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-27-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 27.

Werkwijze

Lid
6

De generale synode maakt een regeling voor haar wijze van werken waarin in ieder geval worden geregeld: het bijeenroepen van haar vergaderingen en die van de kleine synode, en de agendering.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
1

De generale synode laat zich in haar arbeid bijstaan door
− de generale raad van advies,
− de raad van advies voor het gereformeerd belijden,
− de raad van toezicht voor de Protestantse Theologische Universiteit,
− het bestuur van de dienstenorganisatie,
− de commissies die bij of krachtens ordinantie of generale regeling een taak namens de synode verrichten.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-28-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
2

De leden van de organen van bijstand worden benoemd door de generale synode uit de leden van de kerk voor een periode van vier jaar en kunnen telkens terstond voor tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar worden herbenoemd, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren lid van het orgaan van bijstand kunnen zijn.
Elk orgaan van bijstand legt periodiek in een rapport verantwoording af van zijn werkzaamheden aan de generale synode.
De generale synode wijst de voorzitter en de secretaris van het orgaan van bijstand aan.
De organen van bijstand werken onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de generale synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-28-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 30 april 2012.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-3

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
3

De generale raad van advies heeft als taak
- het adviseren van de generale synode ter zake van het leven en werken van de kerk, in het bijzonder ter zake van het werk dat aan de dienstenorganisatie is toevertrouwd;
- het adviseren van het bestuur van de dienstenorganisatie ter zake van het werk dat aan de dienstenorganisatie is toevertrouwd.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-4

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
4

De raad van advies voor het gereformeerd belijden heeft als taak:
- het adviseren van de generale synode inzake die aangelegenheden die het gereformeerd belijden raken;
- het op verzoek adviseren van andere ambtelijke vergaderingen of organen van de kerk met het oog op de voortgaande bezinning op vragen van geloven en kerk-zijn en het belijdend gesprek binnen de kerk;
- en het zo nodig − op verzoek van de generale synode − onderhouden van contacten met andere kerken van gereformeerd belijden alsmede met daarmee verwante organisaties.
De raad brengt zijn advies uit aan de synode na overleg met de generale raad van advies.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-5

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
5

Het bestuur van de dienstenorganisatie heeft als taak:
- het besturen van de dienstenorganisatie met inachtneming van het door de generale synode vastgestelde beleid en de door de kleine synode vastgestelde begroting;
- het (doen) voorbereiden van het door de generale synode vast te stellen beleid, met name ter zake van
  - de dienstverlening ten behoeve van de opbouw van de gemeenten, 
  - de zorg voor de opleiding en begeleiding van predikanten en kerkelijke werkers voorzover niet aan anderen toevertrouwd,
  - de theologische arbeid van de kerk,
  - de missionaire, diaconale en oecumenische opdracht van de kerk,
  - de ondersteuning van het werk van en ten behoeve van de meerdere vergaderingen
 en het (doen) uitvoeren van dit beleid;
- het vertegenwoordigen van de kerk ter zake van het werkgeverschap.
Het draagt de dagelijkse leiding van de dienstenorganisatie op aan een algemeen directeur, die wordt benoemd door de generale synode uit de leden van de kerk.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-28-5, besluit generale synode d.d. 16 november 2007, ingegaan 1 december 2007.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-6

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
6

De generale synode en de kleine synode kunnen commissies instellen voor een beperkte of een tijdelijke taak.
De leden van deze commissies worden benoemd door de generale synode respectievelijk de kleine synode.
De commissies werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de generale synode respectievelijk de kleine synode.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-7

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
7

De bespreking van en besluitvorming aangaande de periodieke verslagen en rapporten van de organen van bijstand en de generale colleges kunnen door de generale synode worden gedelegeerd aan de kleine synode.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-8

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
8

Ten behoeve van de arbeid van de kerk onderhoudt de generale synode een dienstenorganisatie. Het beleidsplan voor de dienstenorganisatie wordt voorbereid door of vanwege het moderamen van de generale synode en het bestuur van de dienstenorganisatie tezamen en vastgesteld door de generale synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-28-8, besluit generale synode d.d. 16 november 2007, ingegaan 1 december 2007.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-29-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 29.

De generale colleges

Lid
1

De kerk kent voor het werk van de gehele kerk
− het generale college voor de visitatie,
− het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant,
− het generale college voor de ambtsontheffing en
− het generale college voor de kerkorde
alsmede
− het generale college voor het opzicht en
− het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-29-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.

Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-29-2

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 29.

De generale colleges

Lid
2

Tenzij in de orde van de kerk anders is aangegeven, worden de leden van de generale colleges benoemd door de generale synode uit de leden van de kerk. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen telkens terstond voor tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar worden herbenoemd, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren lid van het college kunnen zijn.
De generale synode wijst de voorzitter van een generaal college aan.
Elk generaal college brengt periodiek verslag van zijn werkzaamheden uit aan de generale synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-29-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 30 april 2012.