Kerkorde GKv (1978) Art. 12

I. De ambten

Artikel
12

Benoeming voor een bijzondere taak

Een predikant mag geen benoeming aannemen waarbij hij zich geheel gaat wijden aan een bijzondere taak − zoals die van leger- of ziekenhuispredikant − tenzij hij verbonden blijft aan een kerk.
De verhouding waarin hij tot de betrokken kerk staat, dient geregeld te worden onder goedkeuring van de classis.