Kerkorde NHK (1951) Ord. 19

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

1. Bezwaren.
2. Geschillen.
3. De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
4. De wijze van behandelen.
5. De zorg voor de orde der Kerk.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-1-1

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 1.

Bezwaren.

Lid
1

Een kerkelijk lichaam, ambtsdrager of gemeentelid, zich bezwaard gevoelende door een besluit van een locaal, classicaal of provinciaal lichaam, kan zich — zo zulk een lichaam, ambtsdrager of lid meent door dat besluit in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid ernstig te zijn getroffen — binnen dertig dagen, nadat dat besluit is genomen of tot zijn kennis is gebracht, om voorziening wenden tot de provinciale, en ten aanzien van zulke besluiten van alle overige lichamen, tot de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-1-2

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 1.

Bezwaren.

Lid
2

Het in het vorige lid van dit artikel bepaalde geldt niet voor bezwaren, ten aanzien waarvan in de ordinanties der Kerk hetzij een afzonderlijke wijze van behandelen is vastgesteld, hetzij een ander lichaam als ter zake tot oordelen bevoegd is aangewezen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-2-1

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 2.

Geschillen.

Lid
1

Geschillen ter zake van de vervulling van hun taak, de begrenzing van hun arbeidsvelden of het bereik van hun bevoegdheden, gerezen tussen kerkelijke lichamen of ambtsdragers als zodanig van eenzelfde provinciaal ressort worden beslecht door de provinciale commissie en die tussen de overige lichamen of ambtsdragers als zodanig door de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-2-2

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 2.

Geschillen.

Lid
2

Het in het vorige lid van dit artikel bepaalde geldt niet voor geschillen, ten aanzien waarvan in de ordinanties der Kerk hetzij een afzonderlijke wijze van behandelen is vastgesteld, hetzij een ander lichaam als ter zake tot oordelen bevoegd is aangewezen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-3-1

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
1

De provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen telt vijf leden, benoemd door de provinciale kerkvergadering uit de ambtsdragers der kerkprovincie en wel twee uit de predikanten, twee uit de ouderlingen, van wie één kerkvoogd, en één uit de diakenen, met voor ieder hunner een secundus en een tertius.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-3-2

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
2

De generale commissie telt zeven leden, benoemd door de generale synode uit de ambtsdragers der Kerk en wel twee uit de predikanten, vier uit de ouderlingen, van wie één kerkvoogd, en één uit de diakenen, met voor ieder hunner een secundus en een tertius.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-3-3

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
3

De leden van de commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen kunnen niet tegelijkertijd deel uitmaken van het breed moderamen ener ambtelijke vergadering.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-3-4

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
4

Men kan niet tegelijkertijd lid zijn van een provinciale en van de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen en als lid van zulk een commissie niet deelnemen aan de behandeling van een zaak, waarin men tevoren uit anderen hoofde reeds aan de vorming van een besluit heeft deelgenomen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-3-5

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
5

Leden van deze commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen oordelen niet over zaken, in welke zij persoonlijk of hun echtgenoten of personen, die hun en hun echtgenoten of overleden echtgenoten in de eerste drie graden van bloed- of aanverwantschap bestaan of bestonden, betrokken zijn, terwijl zij bij de behandeling van deze zaken niet aanwezig zijn.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-3-6

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 3.

De commissies voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Lid
6

De commissies benoemen telkens voor het eerstvolgende kalenderjaar uit haar midden een voorzitter en secretaris.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-1

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
1

Het kerkelijk lichaam, de ambtsdrager of het gemeentelid, zich tot een commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen wendende, doet dat bij een gedagtekend, met redenen omkleed en per aangetekende brief verzonden, bezwaarschrift, hetwelk een uiteenzetting bevat van het bezwaar of geschil ter zake waarvan een nadere voorziening wordt gevraagd, alsmede — bij bezwaren — van het werkelijk belang van de bezwaarde, dat bij het betrokken besluit is gemoeid.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-2

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
2

De commissie stelt, zo zij daarvoor aanleiding vindt of door deze daarom wordt gevraagd, de betrokkenen in de gelegenheid hun belangen persoonlijk voor haar of voor enige leden uit haar midden te bepleiten, verleent de betrokkenen op hun verzoek inzage of op hun kosten afschrift van alle op de zaak betrekking hebbende en in haar bezit zijnde oorspronkelijke stukken en zendt van haar met redenen omklede beslissing een afschrift aan degene, die een nadere voorziening heeft gevraagd, aan het lichaam, welks besluit in het geding was en aan de generale commissie.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-3

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
3

Wanneer een lichaam, ambtsdrager of gemeentelid zich niet kan verenigen met de beslissing van een provinciale commissie op een door hem ingediend bezwaarschrift, is hij bevoegd binnen dertig dagen na ontvangst van die beslissing in hoger beroep te gaan bij de generale commissie, waarop deze zelve de zaak in behandeling neemt en een eindbeslissing geeft.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-4

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
4

De generale commissie, een eindbeslissing genomen hebbende, zendt hiervan een afschrift aan degene, die een nadere voorziening heeft gevraagd, het lichaam welks besluit in het geding was en aan de betrokken provinciale commissie.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-5

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
5

Zo geen beroep is aangetekend, kan de generale commissie binnen dertig dagen nadat de termijn van beroep is verstreken, in het belang van de eenheid in de behandeling van bezwaren en geschillen de beslissing van de provinciale commissie te niet doen, in welk geval zij de zaak voor een nieuwe behandeling zendt naar een andere provinciale commissie.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-6

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
6

Wanneer deze een beslissing genomen heeft, zendt zij hiervan een afschrift aan de generale commissie, die, als zij daarmede instemt, haar daarvan kennis geeft, en een afschrift van deze beslissing toezendt aan de provinciale commissie, wier beslissing was te niet gedaan.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-7

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
7

Van de nieuwe beslissing zendt de provinciale commissie, die haar gaf, een afschrift aan degene, die een nadere voorziening heeft gevraagd en aan het lichaam, welks besluit in het geding was.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-8

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
8

Wanneer de generale commissie met de nieuwe beslissing niet instemt, neemt zij zelve de zaak in behandeling.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-9

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
9

Zij geeft van haar eindbeslissing kennis aan degene, die om een nadere voorziening heeft gevraagd, aan het lichaam, welks besluit in het geding was en aan de betrokken provinciale commissie.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-10

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
10

De provinciale commissie en de generale commissie stellen in elke beslissing vast, of de kosten aan de behandeling van de zaak verbonden voor rekening komen van de Kerk of van degene, die van haar een beslissing vroeg en zijn bevoegd, alvorens tot behandeling van de zaak over te gaan, van de aanvrager storting van een waarborgsom te vorderen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-4-11

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 4.

De wijze van behandelen.

Lid
11

Een commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen kan bepalen, dat de tenuitvoerlegging van een aan haar oordeel onderworpen besluit gedurende de behandeling daarvan door die commissie voorlopig wordt opgeschort.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-5-1

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 5.

De zorg voor de orde der Kerk.

Lid
1

In een geval, waarin naar het oordeel van de generale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen niet door de bepalingen ener ordinantie is voorzien, brengt zij dit ter kennis van de generale synode, die voor dat geval een aanvullende voorziening treft, om vervolgens de nodig gebleken aanvulling bij de Kerk in behandeling te brengen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 19-5-2

Ordinantie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

 

Artikel 5.

De zorg voor de orde der Kerk.

Lid
2

De generale commissie heeft voorts tot taak, om al of niet op verzoek der synode voorlichting te geven over de uitleg, de aanvulling of de vernieuwing van de ordinanties der Kerk.